Er lles ein cenedl, cyhoeddwch astudiaeth Effaith Brexit ar Gymru

Impact_Assessments.jpg

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, mae Leanne Wood AC wedi galw ar i Lywodraeth Cymru gyhoeddi astudiaeth o effaith Brexit ar economi Cymru. Gallwch ddarllen y llythyr yma.

Yn dilyn pleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos ddiwethaf, gorfodir Llywodraeth y DG i gyhoeddi eu 58 asesiad effaith ar wahanol sectorau o’r economi. Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Alban cyn hyn y byddai’n rhannu dadansoddiad Llywodraeth y DG o economi’r Alban gyda Llywodraeth yr Alban. Fodd bynnag, mewn ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru yn ystod dadl ar yr asesiadau effaith, gwadodd Gweinidog o Lywodraeth y DG fod dadansoddiadau o’r fath ar gael am Gymru na’r Alban.

Mae Ms Wood wedi mynnu y dylai’r Prif Weinidog fod yn onest ynghylch a oedd wedi gweld unrhyw ddadansoddiad gan Lywodraeth y DG o effaith Brexit ar economi Cymru. Dylid cyhoeddi unrhyw ddadansoddiad o’r fath yn syth, meddai Ms Wood.

Yn y llythyr, a lofnodwyd hefyd gan lefaryddion Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Senedd Ewrop - Hywel Williams AS, Steffan Lewis AC a Jill Evans ASE - dadleua arweinydd Plaid Cymru Leader “os bydd Llywodraeth y DG yn rhyddhau neu yn cynnal astudiaeth effaith o’r fath neu beidio, byddai’n esgeulus ac yn anghyfrifol i Lywodraeth Cymru beidio â chyhoeddi eu dadansoddiad eu hunain.”

Adeg cyhoeddi’r llythyr, dywedodd Leanne Wood:

“Mae deall effaith Brexit ar economi Cymru yn hanfodol i lunwyr polisi, busnes, a’r cyhoedd yn gyffredinol. Os yw Llywodraeth Cymru wedi gweld unrhyw ddadansoddiad swyddogol o’r modd y bydd Brexit yn effeithio ar economi Cymru, rhaid iddynt wneud y peth cyfrifol a’i gyhoeddi.  

“Nodweddwyd ymgyrch refferendwm yr UE gan ddiffyg gwybodaeth a chelwyddau. Rhaid i ni ddysgu o hyn a sicrhau bod ffeithiau, eglurder ac atebolrwydd democrataidd yn trechu buddiannau’r sefydliad.

“Os oes gan Lywodraeth Cymru asesiad effaith Brexit, rhaid i bobl Cymru ei weld. Boed yr asesiad wedi ei wneud gan Lywodraeth Prydain neu Lywodraeth Cymru, rhaid i unrhyw ddadansoddiad gael ei gyhoeddi fel bod pobl Cymru yn gwybod yn union beth mae Brexit yn olygu iddynt.

“Dengys dadansoddiad annibynnol ar hyn o bryd yr effaith ddofn a gaiff Brexit ar economi Cymru - 200,000 o swyddi Cymreig yn dibynnu ar fasnachu ym Marchnad Sengl ac Undeb Tollau yr UE; colli cyfanswm o £245 miliwn o gyllid yr UE; a’r risg i 90% o’n hallforion bwyd a diod.

“Brexit yw’r her economaidd, gymdeithasol a gwleidyddol fwyaf a wynebodd Cymru ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar waethaf ymdrechion Llywodraeth Cymru, allan nhw mo’i anwybyddu a gobeithio y bydd yn diflannu. Mae’n bryd dweud yn glir wrth bobl Cymru beth yw gwir ystyr Brexit.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.