Plaid Cymru yn rhybuddio am fygythiad Brexit i’r meddyginiaethau diweddaraf

 

 

 

 

Rhaid i’r DG barhau i chwarae rhan mewn cyrff meddygol Ewropeaidd

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

 

Rhaid i’r DG barhau i chwarae rhan mewn cyrff meddygol Ewropeaidd

Gallai cleifion o Gymru orfod aros yn hwy i gael y meddyginiaethau diweddaraf o ganlyniad i Brexit caled, rhybuddiodd Plaid Cymru.

Rhybuddiodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y blaid dros Faterion Allanol, Steffan Lewis, y byddai gadael cyrff fel yr Asiantaeth Feddygol Ewropeaidd a’r Ganolfan Ewropeaidd dros Reoli ac Atal Clefydau yn golygu y bydd llai o ymchwil feddygol yn digwydd yn y DG, ac na all y DG gyrchu’r wybodaeth ddiweddaraf am atal a rheoli clefydau.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis:

“Mae’n hanfodol ein bod yn edrych i mewn i fyrdd o gynnal ein haelodaeth o gyrff meddygol Ewropeaidd ar ôl Brexit. Mae aelodaeth bresennol y DG o’r Asiantaeth Feddygol Ewropeaidd yn golygu y cynhelir cannoedd o dreialon clinigol yn y DG bob blwyddyn, gan gynnwys treialon i’r defnydd o radiotherapi sydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yn Felindre, a threial i’r defnydd o anaesthetig lleol gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

“Os collwn fynediad at yr EMA a chyrff eraill megis y Ganolfan Ewropeaidd dros Reoli ac Atal Clefydau, byddai hyn yn golygu na fuasem bellach yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am reoli clefydau, na allwn gyrchu cymaint o dreialon ac ymchwil feddygol, ac y bydd cwmnïau cyffuriau yn llai tebygol o geisio cofrestru eu cyffuriau yn y DG tra bod marchnad fwy yn yr UE.

“Rhaid i ni ystyried sut i oresgyn y problemau hyn er mwyn sicrhau y bydd cleifion yng Nghymru yn parhau i gael yr un math o fynediad at driniaeth feddygol newydd ag sydd ganddynt yn awr. Gall hyn olygu sefydlu chwaer gyrff sy’n gysylltiedig â’r EMA ac ECDPC fel y gallwn barhau i gydweithredu, ac y mae’n golygu bod angen i ni fuddsoddi yng ngallu ymchwil ein prifysgolion fel y gallwn barhau i chwarae rhan lawn mewn ymchwil a datblygu.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Cyhoeddus Dai Lloyd AC:

“Nid ydym ond yn dechrau llawn ddeall yr oblygiadau gaiff gadael yr UE ar ein GIG. Gwyddom ein bod yn awr yn colli staff meddygol oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan Brexit, a dyma ni’n gweld yn awr y bydd yn rhaid i ni aros yn hwy i gael mynediad at feddyginiaethau newydd ac na fyddwn yn ymwneud cymaint ag ymchwil newydd.

“Mae’n hanfodol ein bod yn cadw ein cysylltiadau, fel na fydd cleifion yng Nghymru ar eu colled.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.