Pôl newydd yn dangos fod mwy yn credu y caiff Brexit effaith negyddol ar Gymru

Brexit_Poll_image.jpg

Mae pôl newydd gan YouGov wedi datgelu fod mwy o bobl yng Nghymru yn credu y bydd i DG adael yr UE gael effaith negyddol ar Gymru na’r nifer sy’n credu y caiff effaith gadarnhaol.

Gofynnodd y pôl, a gomisiynwyd gan Blaid Cymru, i 1,034 o oedolion Cymreig am eu barn ar Brexit rhwng 9 ac 13 Awst 2018.

Pan ofynnwyd iddynt am effaith Brexit ar y DG ac arnynt hwy a’u teuluoedd, dewisodd fwy o bobl “negyddol” na “chadarnhaol.” Dangosodd y data fod pobl yn credu y byddai Cymru ar ei cholled o’r tri chategori.

Meddai arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r ffigyrau newydd hyn yn dangos fod Cymru’n credu y bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith negyddol ar ein gwlad.

“Mae’n amlwg fod pobl yn credu nid yn unig y bydd yr effaith ar y DG yn negyddol (44% tra’r oedd 35% yn gadarnhaol), ond fod mwy yn credu y bydd Cymru ar ei cholled - gyda 48% yn rhagweld effaith negyddol (o gymharu â 28% yn gadarnhaol).

“Mae ffug addewidion ‘gwlad yn llifeirio o laeth a mêl’ wedi Brexit yn graddol ddisgyn yn ddarnau. Yn ôl rhai adroddiadau, mae’r Llywodraeth hon yn trin Brexit mor wael fel y byddwn yn ffodus cael unrhyw laeth na mêl ar ôl erbyn Mawrth 2019.

“Mae Plaid Cymru yn gyson wedi dadlau dros aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau i ddiogelu miloedd o swyddi a chysylltiadau economaidd hanfodol.

“Fyddwn ni ddim yn troi clust fyddar i bryderon ffermwyr, pysgotwyr, perchenogion busnesau, meddygon, darlithwyr a’n cymunedau cyfan. Os bydd y fargen a geir gan Lywodraeth San Steffan yn golygu y byddant ar eu colled, bydd yn rhaid i bobl yng Nghymru gael yr hawl i’w gwrthod.”

Mae'r holl ffigurau, oni nodir fel arall, yn dod o YouGov Plc. Cyfanswm y sampl oedd 1,034 o oedolion. Cynhaliwyd y gwaith maes rhwng 9eg - 13eg Awst 2018. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r ffigurau wedi'u pwysoli ac maent yn gynrychioliadol o bob oedolyn yng Nghymru (18+ oed).

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.