Rhaid i Jeremy Corbyn ail-feddwl ei safbwynt ar Brexit

IMG_2808_Manchester_anti-Brexit_protest_for_Conservative_conference__October_1__2017.jpg

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau yn San Steffan wedi galw ar arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn i ail-feddwl am safbwynt Llafur ar Brexit, cyn cyfarfod arbennig Aelodau Seneddol y Blaid Lafur.

Mewn llythyr ar y cyd at Jeremy Corbyn cyn y trafodaethau arfaethedig ar bolisi Llafur ar Brexit, mae arweinyddion Plaid Cymru yn San Steffan, yr SNP yn San Steffan, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ei annog i ail-feddwl am wrthwynebiad Llafur i barhad aelodaeth y DG o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Mae hyn yn dilyn dadansoddiad Llywodraeth y DG o Brexit a ryddhawyd ac a gyhoeddwyd gan BuzzFeed sydd yn dangos, dan y tair senario Brexit fwyaf tebygol ar sail trefniadau presennol yr UE , nad oes senario sy’n gadael y DG ar ei cholled.

Gyda sôn fod Jeremy Corbyn am gwrdd â’i ASau i drafod eu safbwynt Brexit yn ystod y dyddiau nesaf, mae, Liz Saville Roberts AS, Ian Blackford AS, Caroline Lucas AS a Vince Cable AS wedi rhybuddio fod amser yn brin i’r arweinydd Llafur, ac wedi galw arno eto i gwrdd â’r gwrthbleidiau er mwyn atal cynlluniau’r Torïaid am Brexit caled.

Mae arweinyddion y gwrthbleidiau hefyd wedi gwhodd Frances O’Grady i ail gyfarfod yr uwch-gynhadledd drawsbleidiol. Mewn llythyr at Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngres yr Undebau Llafur (TUC), dywedodd yr arweinwyr eu bod yn gytûn ar bryderon fod hawliau gweithwyr, swyddi, incwm, a safonau byw oll dan fygythiad o gynlluniau Torïaidd eithafol i gymryd y DG allan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Fis diwethaf, cadair wag oedd yn lle Jeremy Corbyn wedi iddo wrthod dod i’r uwch-gynhadledd drawsbleidiol gyntaf - er i 87% o aelodau Llafur gefnogi aelodaeth o’r Farchnad Sengl. Yn y trafodaethau, ymrwymodd arweinwyr Plaid Cymru, SNP, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan i ymdrechu ar y cyd i atal Brexit caled.

Meddai arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r asesiadau Brexit a ryddhawyd yn datgelu pwysigrwydd cynnal ein cysylltiadau economaidd ag Ewrop wedi i ni adael yr UE a chyda llywodraeth leiafrifol mewn Senedd grog, mae gennym gyfle prin i orfodi’r Toriaid i gymryd y dewis synhwyrol – ond dim ond os bydd y Blaid Lafur yn gweithio gyda ni.

“Erys y gwahoddiad i’r arweinydd Llafur ac yr wyf yn gobeithio y bydd yn rhoi gwleidyddiaeth plaid o’r neilltu ac yn ymuno a gweddill y gwrthbleidiau i wrthwynebu Brexit caled y Toriaid.”

Meddai arweinydd yr SNP yn Steffan, Ian Blackford AS:

“Mae’r dadansoddiad Brexit a ryddhawyd wedi cadarnhau fod y DG yn rhuthro tuag at ganlyniadau trychinebus os gadewir i’r llywodraeth Dorïaidd hon fynd tuag at Brexit caled ideolegol heb ei herio.

“Dyna pam ei bod yn hanfodol fod yr holl wrthbleidiau yn San Steffan yn gweithio gyda’i gilydd i arafu Brexit caled. Byddwn yn gweithio ynghyd i warchod ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau - sydd yn rhoi swyddi a safonau byw ar flaen ac wrth galon y trafodaethau Brexit. Mae sedd wrth y bwrdd o hyd i Jeremy Corbyn ymuno gydag arweinwyr gwrthbleidiau eraill San Steffan a gweithio gyda ni cyn iddi fod yn rhy hwyr.”

Gweler copi o destun y llythyr isod.

Annwyl Jeremy,

Ysgrifennwn atoch heddiw, cyn eich trafodaethau a gynlluniwyd ar bolisi Llafur ar Brexit, i’ch annog i ail-feddwl eich gwrthwynebiad i barhad aelodaeth y DG o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Gyda phob wythnos sy’n mynd heibio yr ydym yn gweld mwy o dystiolaeth o beryglon Brexit caled ac y mae’r papurau a ryddhawyd yr wythnos ddiwethaf yn ei gwneud yn amlwg y bydd gadael yr UE, dan ba bynnag amgylchiadau, yn niweidio economi holl genhedloedd a rhanbarth y DG. Credwn nad oes modd bellach osgoi’r penderfyniadau mawr sy’n ein hwynebu, ynghylch aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Credwn hefyd ei bod yn bryd bod yn glir am y ffaith nad oes y fath beth â 'lexit' honedig. Yn wir, credwn y bydd Brexit caled yn ei gwneud yn fwy anodd cyrraedd amcanion blaengar am y bydd yn difrodi ein heconomi ac, yn bwysig iawn, yn costio symiau enfawr o arian a allai fel arall fynd at ein gwasanaethau cyhoeddus sydd dan bwysau.

Credwn mai’r ffordd orau o warchod ein heconomi ac, yn eu tro, ein gwasanaethau cyhoeddus, ac i amddiffyn swyddi, yw aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau – a chredwn hefyd mai gwneud hynny yw’r unig warant yn erbyn ffin galed rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Er bod yn rhaid i arweinwyr y pleidiau oll ystyried y ffactorau lluosog wrth wneud penderfyniadau mor fawr â hyn, anogwn chi i ganoli yn benodol ar yr effeithiau gaiff Brexit caled ar bobl sydd eisoes yn dioddef yn y wlad hon. Trwy ymgyrchu i’r DG aros yn aelodau parhaol o’r Undeb Tollau a’r Farchnad Sengl, byddai modd i chi newid hynt Brexit, ac yn ei dro amddiffyn ein heconomi a’n cymdeithas rhag rhai o’i effeithiau gwaethaf.

Da chi, ystyriwch newid eich safbwynt, ac ymuno a ni i wrthwynebu cynlluniau niweidiol y Toriaid.

Yr eiddoch yn gywir

Liz Saville Roberts AS

Ian Blackford AS

Caroline Lucas AS

Vince Cable AS

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.