Gwrthbleidiau yn ceisio cynghrair gyda’r Undebau Llafur ar y Farchnad Sengl

brexit_summit.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, yr SNP, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan yn gweithio i ffurfio cynghrair gyda’r mudiad undebau llafur, er mwyn amddiffyn aelodaeth hanfodol y DG o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau wedi gwahodd Frances O’Grady i fynychu ail gyfarfod yr uwch-gynhadledd drawsbleidiol ar y Farchnad Sengl. Mewn llythyr at arweinydd Cyngres yr Undebau Llafur (TUC), lleisiodd yr arweinwyr eu cytundeb â phryderon fod hawliau gweithwyr, swyddi, incwm a safonau byw oll dan fygythiad o gynlluniau Llywodraeth San Steffan i lusgo’r DG allan o’r Farchnad Sengl.

Erthyglau eraill:

Wrth gefnogi ymgyrch y TUC i amddiffyn y Gyfarwyddeb Amser Gweithio, rhybuddiodd yr arweinwyr fod aelodaeth y Farchnad Sengl yn hanfodol i atal San Steffan rhag glastwreiddio neu ddileu’r hawliau cyflogaeth a enillwyd mor galed i filiynau o bobl eu mwynhau ledled holl wledydd y DG. Byddai hawliau gan gynnwys gwyliau a thâl, seibiant cinio a gorffwys, oriau gwaith rhesymol, hawl i absenoldeb rhieni, darpariaethau iechyd a diogelwch, a gwarchodaeth rhag camwahaniaethu, oll dan fygythiad dan Brexit caled.

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau yn credu bod cefnogaeth yr undebau llafur yn allweddol i lunio mwyafrif yn y senedd ac ar draws y DG, o blaid aros yn y Farchnad Sengl. Yr wythnos ddiwethaf, enynnodd gwelliant trawsbleidiol i Fesur Ymadael yr UE gefnogaeth ASau Plaid Cymru, yr SNP, y Blaid Werdd, Llafur, Torïaidd ac Annibynnol, ond fe’i trechwyd yn y pen draw am i’r arweinyddiaeth Lafur ymatal.

Meddai arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville-Roberts AS:

“Nid yn unig mae’n haelodaeth o’r Farchnad Sengl yn rhoi cysylltiadau economaidd hanfodol i annog cyflogau gwell a safon uwch o fyw, ond y peth pwysig yw ei fod hefyd yn sicrhau bod gweithwyr yn cael eu trin yn deg – fod ganddynt hawl i wyliau blynyddol, tâl mamolaeth a thadolaeth ac oriau gwaith rhesymol.

“Bydd tynnu allan o’r bloc pwysig hwn yn rhoi’r isafswm safonau hyn, y brwydrwyd drostynt mor ddygn, yn nwylo ASau Toriaidd sydd yn llwyr yn erbyn hawliau gweithwyr. Mae’n bwysig i’r gwrthbleidiau weithio gydag undebau llafur i ddiogelu hawliau gweithwyr a byddai ymwneud y TUC yn gam pwysig yn ein brwydr yn erbyn Brexit caled.”

Meddai arweinydd yr SNP yn San Steffan, Ian Blackford AS:

“Mae ein haelodaeth o’r farchnad sengl yn hollol hanfodol i amddiffyn swyddi, incwm a hawliau miliynau o bobl ledled yr Alban a’r DG. Mae’r Torïaid yn pwyso am Brexit eithafol am yr union reswm y gallant chwalu hawliau gweithwyr, a throi ein gwlad yn greadigaeth ffantasiol o’u gwneuthuriad hwy, yn noddfa dreth heb fawr ddim rheoleiddio.

“Mae Frances O’Grady yn brwydro dros y gweithwyr, ac y mae gan y mudiad undebau llafur rôl hanfodol i’w chwarae o ran llunio cefnogaeth i’r farchnad sengl yn y senedd a ledled y wlad. Wrth i ni garlamu tuag at ddrws gadael yr UE, mae’n rheidrwydd arnom ni oll sy’n malio am yr hawliau yr ydym yn eu mwynhau, a ffyniant y wlad yn y tymor hir, i wneud popeth yn ein gallu i atal yr anrhaith fyddai’n cael ei achosi gan Brexit Toriaidd caled.”

Cwis: Pa blaid ddwedodd y dyfyniadau yma?

Meddai cyd-arweinydd y Blaid Werdd, Caroline Lucas AS:

“Byddai gadael y Farchnad Sengl yn drychineb i weithwyr. Nid yn unig y mae miloedd o swyddi yn dibynnu arni, ond y mae hefyd yn ymgorffori hawliau gweithwyr ar draws ffiniau cenedlaethol ac yn osgoi ras i’r gwaelod. Mae’r TUC yn llais allweddol yn y frwydr i aros yn y Farchnad Sengl ac y mae ganddynt rôl hanfodol i’w chwarae fel rhan o’r ymdrech hon.”

Meddai arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Syr Vince Cable AS: 

“Mae Frances O’Grady yn ffigwr uchel ei pharch ymysg yr holl bleidiau a bu’n gadarn ei hamddiffyniad o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau. Fel arweinydd y TUC, mae ei geiriau yn atgoffa arweinyddiaeth Llafur yn iasol, a hwythau’n dal i siomi gweithwyr trwy beidio ag ymuno gyda ni i wrthwynebu’r Ceidwadwyr.

“Edrychwn ymlaen at ei chroesawu yn ein cyfarfod rhyngbleidiol nesaf.”

****

Llythyr arweinyddion y gwrthbleidiau at Ysgrifennydd Cyffredinol y TUC Frances O’Grady:

Annwyl Frances, 

Ar ddydd Mawrth 9 Ionawr 2018, fe wnaethom gynnal cyfarfod trawsbleidiol o’r gwrthbleidiau yn y Senedd i lunio ffrynt unedig i gefnogi parhad aelodaeth y DG o’r farchnad sengl.

Fe wnaethom rannu ein pryderon ynghylch agwedd bresennol llywodraeth y DG, sydd mewn perygl o greu canlyniadau trychinebus i swyddi a busnesau ledled y DG, ac fe wnaethom fynegi’r gobaith y gallwn, trwy weithio gyda’n gilydd, osgoi’r fath drychineb. 

Mae a wnelo’n prif bryderon â’r bygythiad y byddai gadael y farchnad sengl yn olygu i swyddi, incwm, hawliau gweithwyr a’r amgylchedd. Wrth gwrs, mae llawer mwy na hyn o broblemau, a bydd sgil-effeithiau yn bygwth yr economi yn ehangach.

Yr ydym yn mawr groesawu eich sylwadau o gyngres flynyddol y TUC fis Medi diwethaf, lle’r oeddech yn gosod allan y profion am fargen Brexit fyddai’n amddiffyn pobl mewn gwaith. Yr ydym yn llwyr gytuno, fel y dywedasoch bryd hynny, y byddai aros yn y farchnad sengl a’r undeb tollau yn rhoi’r cyfryw warchodaeth. 

Gwnaed llawer o ddadansoddiadau, gan gynnwys rhai gan y Fraser of Allander Institute, Ysgol Economeg Llundain a’r TUC. Buasem wrth ein bodd petaech ar gael i ymuno â ni ddiwedd Chwefror ar gyfer ein cyfarfod trawsbleidiol nesaf i drafod bygythiad gwirioneddol gadael y farchnad sengl ar weithwyr ledled y DG. 

Yr eiddoch yn gywir,

Liz Saville Roberts AS, Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan

Ian Blackford AS, Arweinydd yr SNP yn San Steffan   

Caroline Lucas AS, Cyd-arweinydd Plaid Werdd Cymru a Lloegr                                        

Syr Vince Cable AS, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol                    

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.