Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Cymru Gyfoethocach 

Rhun ap Iorwerth

Rhun ap Iorwerth AC

Gweinidog Cysgodol yr Economi, Menter a Thrafnidiaeth

Mae Plaid Cymru wedi blaenoriaethu lles economaidd y wlad ym mhopeth a wnawn. Mae hynny oherwydd yr ydym yn gwybod bod economi iach ac economi deg yn arwain at gymdeithas iachach a thecach.

Mae pawb yn cydnabod bod Cymru'n tanberfformio. Mae gennym gyflogau isel, islaw cyfartaledd twf, anweithgarwch economaidd uchel a lefelau cynhyrchiant isel.

Ond rydym hefyd yn gwybod nad yw ein tlodi a'n tanberfformiad yn anochel.

Gwyddom y gallwn wneud yn well oherwydd yn hanesyddol rydym wedi perfformio'n well.

Mentrau bach a chanolig yw asgwrn cefn ein heconomi, a rhaid meithrin a rhoi cymorth iddynt i dyfu. Cred Plaid Cymru y dylai Banc Cymru newydd helpu'r busnesau cynhenid hyn fuddsoddi yn eu twf a ffyniant hirdymor. Dylid targedu gwariant y sector cyhoeddus ar gwmnïau o Gymru. Mae angen datblygu mwy o fasnachu tramor ac allforio ochr yn ochr â dull newydd o ddenu buddsoddiad o'r tu allan – gall Cymru unwaith eto fod yn ddewis amlwg ar gyfer buddsoddwyr. Ein gweledigaeth yw system drethu sy'n annog ac yn cefnogi twf busnes, gyda mwy o fusnesau bach yn cael cymorth gyda neu wedi'u heithrio o ardrethi busnes.

Dylai busnesau mwy o faint ac amlwladol a diwydiant – rhai newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli- deimlo'n hyderus o ran sgiliau ein gweithlu ac ansawdd y cadwyni cyflenwi yng Nghymru ac felly'n cael eu hannog i fuddsoddi.

Mae maint bach ein gwlad yn ased enfawr. Gallwn ganolbwyntio ar ein cryfderau. Nid oes unrhyw reswm ar wahân i ddiffyg uchelgais pam na all cenedl hyblyg o faint Cymru anelu at, a llwyddo cau'r bwlch twf presennol rhwng Cymru a gweddill y DU.

Yr ydym yn genedl gyfoethog mewn adnoddau naturiol y mae galw mawr amdanynt. Yr ydym eisoes yn allforiwr net o drydan. Gallwn fod yn hunangynhaliol o ran ynni adnewyddadwy. Dylid defnyddio ein holl adnoddau er budd ein pobl, gydag allforion yn cyfrannu at y pwrs cyhoeddus. Golyga ein poblogaeth isel y gall ein cyfoeth o adnoddau fynd ymhellach o lawer a gall fod yn ffynhonnell sylweddol o refeniw i Drysorlys Cymru. Rydw i eisiau ein gweld yn dod yn arloeswyr ac arweinwyr mewn ynni morol a thechnolegau gwyrdd eraill.

Yn hanesyddol bu Cymru yn genedl o arloeswyr. Ochr yn ochr â diwydiannau uwch-dechnoleg newydd a sefydledig, dylid helpu ein prifysgolion i fod yn gatalyddion ar gyfer twf drwy ymchwil a datblygu. Rhaid inni hefyd sicrhau bod Cymru'n genedl â chysylltedd digidol sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Dylai pob rhan o Gymru fod wedi'u cysylltu'n dda. Mae integreiddio ein rheilffyrdd a ffyrdd yn golygu cysylltu ein cymunedau'n llwyddiannus,  gan gynyddu'r cyfle sydd gan ein pobl i gyfrannu at economi Cymru. Mae cludiant cyhoeddus fforddiadwy ac effeithlon yn hanfodol yn economaidd ac yn amgylcheddol.

Ein gweledigaeth yw cenedl gyda chysylltiadau allanol rhagorol, sy'n cysylltu Cymru gyda chanolfannau byd-eang, drwy ffyrdd, rheilffyrdd, dros y môr a thrwy'r awyr. A hithau lai na dwy awr o Lundain ar y rheilffyrdd a phrifddinasoedd mawr Ewrop ar awyren, gall Cymru fod yn borth busnes i Ewrop. 

Mae gan Gymru yr hyn sydd ei angen  i fod yn bwerdy economaidd unwaith eto.

Cliciwch yma i ddarllen 'Cynllun C'   - ein cynllun saith pwynt i greu swyddi a chynyddu gwerth gweithlu Cymru.