Plaid Cymru yn sicrhau cefnogaeth y Cynulliad am gynllun ad-dalu blaendal

Simon_headshot.jpg

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau cefnogaeth fwyafrifol ar gyfer cynllun ad-dalu blaendal i Gymru.

 

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi sicrhau cefnogaeth fwyafrifol am ddeddfwriaeth ar gynllun ad-dalu blaendal i Gymru.

 

Cyflwynodd AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod ar ddydd Mercher ar lawr Siambr y Cynulliad. Cynigodd y Ddadl bod Cynulliad Cymru yn nodi’r angen am Fil Lleihau Gwastraff i Gymru ac mai pwrpas y ddeddfwriaeth byddai i leihau gwastraff mewn dwy ffordd: I gyfeirio at yr angen am gynllun ad-dalu blaendal yng Nghymru ac am yr angen i wahardd neu osod llefi ar becynnu polystyren.

 

Dywedodd yr AC o Blaid Cymru:

 

“Mae angen fwy o leihau gwastraff os ydym am gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o leihau gwastraff o 70% erbyn 2025, ac os ydym am gyrraedd dyfodol diwastraff erbyn 2050 mae angen newidiad cyflymder yn gyflym.

 

“Hoffai Plaid Cymru dod a’r targed diwastraff ymlaen i 2030 a gallai Cymru, fel y crybwyllir gan Lywodraeth Cymru, dod yn wlad ailgylchu gorau Ewrop. Rydym yn pedwerydd ar hyn o bryd ond gallwn neud fwy.

 

“Mae cyfraddau ailgylchu Cymru wedi dyblu dros y degawd diwethaf, o dan 30% yn 2006/07 i dros 60% yn 2015-16. Er hyn, nid yw pawb yn ailgylchu ac mae yna awdurdodau lleol sydd wedi syrthio tu ôl y lleill.

 

“Nid oedd Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent wedi cwrdd â tharged presennol Llywodraeth Cymru yn 2015 a 2016. Felly, rwy’n credu y byddai cynllun ad-dalu blaendal, lle byddai cwsmeriaid yn talu cost ychwanegol fach am ganiau a photeli ac yna yn cael eu talu’n ôl pan maent yn ailgylchu’r caniau a photeli gweigion, yn cymell pobl sydd ddim yn gwneud eisoes, i ailgylchu. Dylai’r cynllun bod ar gael i ganiau plastig a photeli yn ogystal â rhai metal a gwydr.

 

“Gallai cynllun blaendal arbed arian i awdurdodau lleol yn y tymor-hir wrth leihau gwastraff cartref sydd yn cael eu rheoli, lleihau’r angen am gyfleusterau didoli a gwaredu megis llosgyddion a thirlenwi, a lleihau’r angen am lanhau ar y stryd.”

 

Gwnaeth Llefarydd yr Wrthblaid dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig hefyd mynnu bod lleihau gwastraff yn ymdrech cyfunol a chymeradwyodd y Gymdeithas Cadwraeth Forol am eu gwaith:

 

“Mae gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol deiseb ger bron y Cynulliad ar hyn o bryd ac maent yn cefnogi cwch sy’n teithio o amgylch y DU yn Awst, gan alw yng Nghaerdydd. Mi fydd cwch y Sea Dragon yn coladu data ar y plastig sydd yn ein hamgylchedd morol. Dyma wyddoniaeth dinasyddion ar ei orau, mewn partneriaeth gyda phrifysgolion.

 

“Cynllun ad-dalu blaendal yr Almaen yw’r cynllun fwyaf llwyddiannus yn y Byd. Ers 2003, mae cost ychwanegol o 25 cent wedi’i ychwanegu i bob cynhwysydd diod heblaw am laeth a sudd ffrwythau a llysiau. O ganlyniad i hyn, mae 98.5% o boteli hail-lenwi yn cael eu dychwelyd a gan amlaf, mae ansawdd y deunydd yn ddigon da i sicrhau bod modd ail-ddefnyddio’r hen botel.

 

“O’r sectorau morol ac amgylcheddol i sefydliadau megis Sefydliad Bevan, mae rhanddeiliaid yn galw ar dreth bolystyren i leihau neu waredu ei ddefnydd gan ddefnyddio dewisiadau eraill sy’n well i’r amgylchedd. Rwy’n credu y gall deddfwriaeth o’r fath helpu lleihau gwastraff yng Nghymru, ond yn bwysicach, rhoi Cymru ar flaen y gad am ailgylchu yn Ewrop.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.