Rhaid i gwestiynau allweddol gael eu hateb ar garchar newydd Port Talbot

 

00_Bethan_Jenkins_AC.JPG

AC lleol Plaid Cymru yn gwthio am ddiwygio a datganoli carchardai

Mae Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad Plaid Cymru, wedi ymateb i'r newyddion bod y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn bwriadu adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot drwy ddweud fod rhaid i gwestiynau allweddol gael eu hateb ar ddiogelwch a gwasanaethau lleol.

Gwnaeth Bethan Jenkins AC hefyd alw am ddiwygio carchardai ac edrych o'r newydd ar effeithlonrwydd carchardai wrth adfer a diwygio arferion carcharorion.

Ychwanegodd y byddai Plaid Cymru yn parhau i bwyso am ddatganoli'r system gyfiawnder, gan ddadlau bod cyfiawnder Cymreig orau yn nwylo'r Cymry.

Dywedodd Bethan Jenkins AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

"Mae adeiladu carchar newydd heb edrych ar ffyrdd newydd o helpu i sicrhau nad yw pobl yn aildroseddu ac o wneud iddynt sylweddoli gwall eu gweithredoedd, a mynd i'r afael a pham fod cymaint o bobl â phroblemau iechyd meddwl yn y carchar, yn arwydd o lywodraeth wael a strategaeth wael gan y Torïaid.”

“Mae angen i ni edrych ar ddiwygio carchardai, nid dim ond adeiladu carchardai newydd ac yna cymryd yn ganiataol mai dyma'r unig ateb. Felly, ni allaf groesawu'n fawr y newyddion heddiw.'

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn galw am ddatganoli'r materion hyn ers peth amser. Dylai penderfyniadau am Gymru, ar gyfer carcharorion Cymreig, gael eu gwneud yng Nghymru.

"Mae'n rhaid i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ateb cwestiynau allweddol ar y cynllun hwn. Mae'n hanfodol na fydd diogelwch y gymuned leol yn cael ei beryglu gan y cynllun hwn. Mae ysgol fawr newydd ym Maglan, ac Ysgol Gymraeg newydd i'w datblygu eto yno.

"Mae gan yr ardal eisoes broblemau traffig enfawr y mae'r Cyngor yn methu â delio gyda. Beth fydd taflu carchar yn y cymysgedd yn ei olygu? '

"Mae Plaid Cymru wedi bod yn feirniadol o'r carchar mawr y Berwyn yn Wrecsam oherwydd ei faint anghyfartal o fawr ac yn arbennig, y pwysau y gall y nifer enfawr o garcharorion roi ar y Gwasanaeth Iechyd lleol a gwasanaethau eraill.

"Os yw hyn yn mynd yn ei flaen, mae angen sicrwydd o ran cyfranogiad y sector breifat yng ngharchar arfaethedig Port Talbot. Mae tystiolaeth yn dangos pan fod cwmnïau preifat yn cael eu contractio i fod yn gyfrifol am ddiogelwch carchar, mae diogelwch y staff a'r carcharorion yn cael ei beryglu. Ni ddylai hyn gael ei ganiatáu.

"Yn y tymor hir, mae Plaid Cymru yn parhau'n ymrwymedig i ddatganoli ystâd carchardai ochr yn ochr â'r system gyfiawnder ehangach."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.