Byddai cynllun uchelgeisiol cartrefi meddygol yn rhoi diwedd ar oedi trosglwyddo ac yn arbed arian

elinjones3.jpg

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones AC wedi datgelu cynlluniau i ddatblygu rhwydwaith o gartrefi meddygol canolraddol ledled Cymru gyda gofal cleifion yn ganolog i’r fenter.

Mae datblygu rhwydwaith o’r fath yn rhan o gynlluniau Plaid Cymru i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, trwy ddarparu ‘tŷ hanner ffordd’ i gleifion nad ydynt eto yn barod i ddychwelyd adref, ond nad ydynt angen triniaeth ddwys mewn ysbyty. Argymhellwyd datblygu llefydd fel hyn yn adolygiad Carter i arbedion effeithlonrwydd posib yng ngwasanaeth iechyd Lloegr fel modd y gallai ysbytai leihau cost oedi wrth drosglwyddo gofal.

Amcangyfrifodd adolygiad Carter fod oedi wrth drosglwyddo gofal yn costio £900 miliwn y flwyddyn i’r gwasanaeth iechyd mewn costau uniongyrchol. Ar sail tebyg am debyg, yr hyn fyddai’n cyfateb i hyn yng Nghymru fyddai £45 miliwn. Mae Plaid Cymru yn amcangyfrif y byddai cost symud cleifion o leoliadau mewn ysbyty i leoliadau gofal ychwanegol mewn cartrefi nyrsio neu ysbytai cymunedol tua £20m, sy’n golygu y gellid arbed cyfanswm o gymaint â £25 miliwn.

Dywedodd Elin Jones AC y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu cronfa o £20 miliwn i sicrhau y gallai ysbytai dalu am ofal nyrsio canolraddol i gleifion a fyddai fel arall yn gorfod dioddef oedi cyn trosglwyddo gofal. Byddai’r ysbytai yn dewis y lle mwyaf addas i gleifion dderbyn gofal, boed hynny mewn ysbyty cymunedol lleol neu gartref nyrsio. Dan gynlluniau Plaid Cymru i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, byddai’r lleoliadau hyn yn gyfrifoldeb awdurdodau lleol.

Meddai Elin Jones, Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru:

“Mae llawer gormod o gleifion yn treulio mwy o amser nag sydd ei angen mewn ysbytai oherwydd nad oes gofal canolraddol ar gael yn nes at adref. Dyw’r ffaith fod Llafur wedi cau ysbytai cymunedol ddim yn helpu, chwaith. Mae hyn yn costio arian i’r gwasanaeth iechyd, ac yn golygu y bydd cleifion yn treulio mwy o amser yn yr ysbyty, pan fod yr holl dystiolaeth yn dangos y bydd cleifion yn iachach os gallwn ni eu helpu i fyw yn fwy annibynnol.

"Dyma un o’r nifer o resymau pam sefydlodd Plaid Cymru y gronfa gofal canolraddol yn ein bargen ar y gyllideb yn 2013 gyda Llafur, a pharhaodd y polisi hwn gan ei fod yn llwyddiannus, er bod tua 500 o achosion o oedi bob mis o hyd. Bydd ein cynlluniau ni yn arwain at ofal gwell a mwy integredig, ac yn arbed arian i’r gwasanaeth iechyd.

"Yn y tymor byr, bydd ein cynlluniau ni yn cadw ysbytai cymunedol yn hyfyw ac yn galluogi rhai i ail-agor. Yn y tymor hwy, pan fydd yr arian yn caniatau, byddwn yn ystyried datblygu cyfleusterau unswydd ychwanegol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.