‘Hwb troseddau casineb ar-lein’ y Llywodraeth yn cael cyllideb o £3 y drosedd

LSR.jpg

Mae ‘hwb troseddau casineb ar-lein’ a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth y DG, a fwriadwyd i wella ymateb yr heddlu i droseddau casineb ar-lein a chefnogaeth i ddioddefwyr, wedi derbyn cyllideb o ddim ond £3 y drosedd.

Galwodd Plaid Cymru hyn yn “rhyfeddol ac annerbyniol”, wedi darganfod y ffigyrau wedi eu claddu ar dudalen 38 Papur Gwyrdd y Llywodraeth.

Mae’r hwb i fod i ddechrau gweithredu erbyn diwedd y flwyddyn, a neilltuwyd cyllideb iddo o £200,000 y flwyddyn o gyllidebau presennol yr heddlu. Yn 2015/16 cofnododd yr heddlu 62,518 o droseddau lle tybiwyd bod un neu fwy o haenau troseddau casineb yn ffactor symbylu - cynnydd o 19% ar y flwyddyn flaenorol.

Mae troseddau casineb ar-lein yn cynyddu. Dywed Amnesty International fod 25,000 o negeseuon difenwol wedi eu hanfod at ASau benywaidd ar twitter mewn chwe mis eleni, gyda dwy ran o dair yn brawychu neu yn bygwth trais. Dywed mudiad gwrth-gamwahaniaethu pêl-droed Kick It Out, fod 134,400 o negeseuon difenwol wedi eu postio ar gyfryngau cymdeithasol i bêl-droedwyr neu eu clybiau yn 2015.

Yn ôl Cymorth i Fenywod, dywed un rhan o dair o fenywod eu bod wedi dioddef aflonyddu ar-lein gan gymar presennol neu gyn-gymar. Dengys ffigyrau’r Swyddfa Ystadegau Genedlaethol fod 1.3 miliwn o fenywod wedi dioddef camdriniaeth yn y cartref yn 2015/16. Disgwylir y bydd tua 400,000 o fenywod yn dioddef felly eleni.

Mae miloedd hefyd o enghreifftiau o droseddau casineb ar gyfryngau cymdeithasol wedi eu targedu at y sawl y gellir eu hadnabod fel Mwslemiaid neu Iddewon. Ymysg esiamplau o ddifenwi fel hyn mae negeseuo at Iddewon wedi’u llofnodi gan “Uncle Adolf”, a Mwslemiaid yn cael eu galw yn “Pakis brwnt”.

Dengys ymchwil o Brifysgol Swydd Bedford fod traean o ddioddefwyr stelcian yn dioddef difenwi ar-lein. Mae’r rhai sy’n gwneud hyn yn aml yn bygwth nifer o ddioddefwyr, ac y mae gan lawr gyfrifon lluosog. Byddai ymchwiliad trylwyr gan heddlu arbenigol yn cymryd llawer iawn o amser a byddai angen cryn dipyn o adnoddau felly. Byddai £200,000 wedi neilltuo £3.33 i bob digwyddiad yr adroddwyd amdani yn 2015/16 ac os bydd strategaeth y Llywodraeth yn llwyddiannus ac y bydd cynnydd yn nifer yr achosion o gasineb neu ddifenwi ar-lein , mae’r arian yn debyg o gael ei ymestyn yn dynnach fyth.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Cartrfef, Liz Saville Roberts AS:

“Mae troseddau casineb ar-lein yn cynyddu, ac ni fyddai £200,000 y flwyddyn prin yn ddigon i ymdrin â digwyddiadau yng ngogledd Cymru, heb sôn am Gymru a Lloegr i gyd.

“Rhaid croesawu unrhyw fenter i fynd i’r afael â difenwi ar-lein, ond mae neilltuo dim ond £3 y digwyddiad, ac o gyllidebau presennol yn hytrach na rhoi arian newydd, yn rhyfeddol ac annerbyniol.

“Ar hyn o bryd, ni roddir adroddiad am bob trosedd casineb ar-lein. Mae’r Llywodraeth eisiau newid hyn, sy’n dda o beth, ond mae’r swm sydd ar gael i ymchwilio i bob achos yn chwerthinllyd.

“Pe ceid adroddiad am bob trosedd casineb, byddai cannoedd o filoedd o achosion. Hyd yn oed pe ceid adroddiad am ddim ond 200,000 o ddigwyddiadau, ni fyddai hyn yn ddim mwy na £1 am bob dioddefwr. Unwaith eto, mae dioddefwyr yn cael eu gwthio i gyrion y system gyfiawnder.

“Cymru yw’r unig wlad yn y DG y mae ei system gyfiawnder yn cael ei rheoli gan San Steffan. Mae angen i ni drosglwyddo’r cyfrifoldeb i Gymru fel y gallwn fwrw ymlaen â’r dasg o fynd i’r afael â throseddau casineb a chamdriniaeth yn y cartref, a darparu system cyfiawnder troseddol sy’n addas i Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.