Cefin Campbell

Ymgeisydd etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro a rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru (rhif 1)

Cefin Campbell - Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroCefin Campbell - Canolbarth a Gorllewin Cymru (1)

Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Cefin Campbell ydw i, yn briod gyda thair o ferched – mae’r hynaf yn newyddiadurwraig, yr ail yn y brifysgol a bydd yr ieuengaf yn astudio ar gyfer ei Lefel A.

Cefais fy ngeni yng Nglanaman, pentref glofaol yn Nyffryn Aman, ond rwyf yna ŵr yn byw yn Llandeilo wledig. Cyn-ddarlithydd ydw i, wedi gweithio ym Mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd.

Sefydlais y Fenter Iaith gyntaf ym 1991 a helpais i gefnogi rhwydwaith o fentrau tebyg ledled Cymru. Ers 2008 rwyf wedi rhedeg fy musnes ymgynghori fy hun o’r enw Sbectrwm sy’n arbenigo mewn ymchwil, cynllunio strategol, rheoli prosiectau a hyfforddiant. Bûm yn Gynghorydd Sir yn Sir Gâr ers 2012 a thros y 4 blynedd diwethaf yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am Gymunedau a Materion Gwledig. Rwyf yn canu yn y côr lleol, yn mwynhau carafanio ac yn gefnogwr brwd i’r Sgarlets a Dinas Abertawe.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Yng nghyd-destun y Canolbarth a’r Gorllewin, fy mlaenoriaeth fyddai datblygu strategaeth eang i adfywio ein cymunedau gwledig – yn economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, gwella darpariaeth band llydan a mynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi sydd yn cael effaith niweidiol mewn llawer ardal ar nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael i bobl leol.

Ar lefel ehangach, mae angen i’r Senedd ddwysau integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, mynd i’r afael â thlodi plant a chreu rhaglen uchelgeisiol o ynni gwyrdd.

Beth wnewch chi dros Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro / Canolbarth a Gorllewin Cymru petaech yn cael eich ethol?

Yn ychwanegol at wrando ar anghenion etholwyr a gweithredu ar eu rhan, hoffwn fod yn bencampwr i gymunedau gwledig a bod yn llais i’r ardaloedd trefol hynny sy’n wynebu eu heriau unigryw wrth i ni wynebu dyfodol ansicr yn dilyn Covid a Brexit a thoriadau pellach mewn gwariant cyhoeddus o du Llywodraeth San Steffan.