Leanne Wood yn cyhoeddi cynllun tri-phwynt i fynd i’r afael â thlodi plant

Child_Poverty_AP2.jpg

Mae gofal plant o safon yn rhan o’r ateb i roi diwedd ar dlodi plant, dywed arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Wrth ymweld â meithrinfa yn Llanelli, datgelodd yr arweinydd gynllun tri-phwynt y blaid i fynd i’r afael â thlodi plant.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn feirniadaeth ddamniol o waddol Llafur fod 200,000 o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi, gyda 90,000 mewn tlodi plant difrifol. Dywedodd mai nod cynllun Plaid Cymru yw torri cylch tlodi a’r cyrhaeddiad addysgol is sy’n dod yn ei sgîl.

Mae cynllun tri-phwynt Plaid Cymru i fynd i’r afael â thlodi plant yn cynnwys:

• Llefydd llawn-amser am ddim mewn meithrinfa i bob plentyn tair oed, ac ymestyn y ddarpariaeth o 12 awr a hanner i bob plentyn dwyflwydd oed yng Nghymru. Byddai hyn yn rhoi addysg gynnar i blant, sy’n rhoi’r cychwyn gorau iddynt mewn bywyd, yn ogystal â helpu rhieni i ddychwelyd i waith neu weithio oriau hwy er mwyn gwella lefelau incwm teuluoedd.
• Mesurau i godi aelwydydd allan o dlodi tanwydd. Bydd Plaid Cymru yn creu cwmni ynni Cymreig, Ynni Cymru, i ddefnyddio’r elw o adnoddau Cymru i dorri cost ynni i filoedd o deuluoedd ledled Cymru. Trwy’r CSCG byddwn hefyd yn rhoi ar waith gynllun ôl-ffitio na welwyd ei fath i wneud cartrefi yn fwy ynni-effeithlon.
• Dileu’r dreth ystafell wely nad yw wedi arwain at fawr ddim arbedion ac sydd wedi tarfu a chreu llanast.
Wrth gyhoeddi’r cynllun, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Dylai pob plentyn yng Nghymru gael y cyfle i lwyddo, ac y mae mynediad at ofal plant o safon – fel sy’n digwydd yn y feithrinfa hon yn Llanelli – yn rhan hanfodol o hynny.

"Mae cynllun gweithredu tlodi plant Plaid Cymru yn golygu darparu llefydd llawn-amser am ddim mewn meithrinfeydd i bob plentyn tair oed a 12 awr yr wythnos o ofal plant am ddim i blant dwyflwydd oed. Mae hefyd yn cynnwys mesurau i roi diwedd ar dlodi tanwydd trwy leihau biliau aelwydydd a dileu’r dreth ystafell wely.

"Ar waethaf blynyddoedd o reolaeth Geidwadol a Llafur fel ei gilydd, mae un o bob tri o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Dyw hyn ddim yn dderbyniol. Mae Plaid Cymru eisiau rhoi cyfle i bob plentyn lwyddo, ond dywed ymchwil wrthym fod plant sy’n cael eu geni i dlodi eisoes dan anfantais. Dyna pam fod angen torri’r cylch hwn."

Meddai ymgeisydd Plaid Cymru yn Llanelli Mari Arthur:

"Allwn ni ddim gadael i ddyfodol ein pobl ifanc gael ei beryglu gan bolisïau’r blaid Geidwadol greulon yn San Steffan, ac y mae’r llywodraeth Lafur yng Nghymru yn rhy wan i wneud dim am y peth. Mae ar bobl ifanc Llanelli angen plaid fydd yn edrych ar eu hôl yn yr etholiad hwn. Dim ond Plaid Cymru wnaiff amddiffyn pobl ifanc yng Nghymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.