Plaid Cymru’n galw am ‘ail-ffocysu’ yn dilyn Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Mae Llyr Gruffydd AC, llefarydd Plaid Cymru ar Addysg a Phlant yn gofyn i Lywodraeth Cymru ‘ail-ffocysu’ ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc, yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru heddiw.

Wrth groesawu’r adroddiad, mae AC Plaid Cymru yn mynegi ei siom bod nifer o’r argymhellion a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru yn yr adroddiad blynyddol llynedd yn dal i beri pryder i’r Comisiynydd.

Nododd Mr Gruffydd:

“Tra ’mod i’n croesawu adroddiad y Comisiynydd Plant heddiw, mae’n glir yn nifer ac ystod yr argymhellion a wneir gan Sally Holland, fod angen i Lywodraeth Cymru ail-ffocysu ar y maes hwn er mwyn gwneud cynnydd.

“Mae’n arbennig o siomedig gweld bod yr adroddiad yn nodi mai cynnydd bach iawn, os o gwbl, a wnaed mewn perthynas â nifer o argymhellion adroddiad y llynedd, a bod y Comisiynydd yn parhau i fod yn bryderus iawn.

“Gwnaed nesaf peth i ddim cynnydd mewn meysydd fel addysg yn y cartref, tlodi plant a thrafnidiaeth ysgol, ac mae’n glir felly fod gan Lywodraeth Cymru dipyn o waith i’w wneud er mwyn mynd i’r afael â nifer o’r materion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc.

“Rwy’n croesawu’r ffaith bod y Comisiynydd yn cefnogi polisi Plaid Cymru i ymestyn darpariaeth gofal plant cynnar i gynnwys y rhieni hynny nad ydynt yn gweithio – gan roi’r un cyfleoedd i bob plentyn yn y blynyddoedd cynnar.

“Rwyf hefyd yn croesawu’r alwad i gryfhau’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy ehangu cylch gorchwyl y Tribiwnlys Addysg i gynnwys cyrff iechyd a chreu dyletswydd arnynt i ystyried Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r rhain oll yn faterion y mae Plaid Cymru wedi bod yn eu codi wrth i’r Bil hwnnw fynd ar ei daith drwy’r Cynulliad. Rwy’n mawr obeithio y bydd y Llywodraeth yn ystyried y pryderon a godir gan y Comisiynydd heddiw ac yn ymateb yn gadarn i’r argymhellion.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.