Plaid yn addo pecyn cysylltedd digidol i Gymru wledig

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Bydd Plaid Cymru yn sicrhau y gall pob cartref a busnes yng Nghymru gyrchu’r band llydan cyflymaf oll.

Dywedodd y Blaid ei bod eisiau cyflwyno Pecyn Cysylltedd Digidol fyddai’n sicrhau y gall pob cartref a busnes yng Nghymru, gan gynnwys ardaloedd gwledig, gyrchu’r band llydan cyflymaf oll ac yn cyflwyno signal data symudol 5G ledled Cymru.

Mae rhaglen Uwch-Gyflym Cymru, a gyllidir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DG a’r Undeb Ewropeaidd, yn cyflwyno band llydan uwch-gyflym i 95% o bob eiddo yng Nghymru gydag 1% arall yn ei gael trwy raglen FibreSpeed Llywodraeth Cymru.

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DG am fethu â chyrraedd y 4% arall, sydd yn bennaf mewn ardaloedd gwledig. Dywed ymgeisydd y blaid yn Nwyfor Meirionnydd fod yn rhaid i seilwaith data symudol sy’n cael ei adeiladu ar gyfer rhwydwaith y gwasanaethau brys gael ei lunio i gynnwys nifer o weithredwyr rhwydwaith, gan sicrhau bod y cyhoedd yn cael y gwerth gorau am yr arian a werir ar y seilwaith digidol.

Dywed Liz Saville Roberts, ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd, fod cymunedau gwledig yn cael eu hynysu diolch i fethiannau un llywodraeth ar ôl y llall i ddarparu mynediad at fand llydan a signal data symudol. Dywed fod y cysylltedd gwael yn cael effaith ar fusnesau bach sydd yn colli cyfleoedd allforio.

Yn etholaeth Dwyfor Meirionnydd y mae’r cyflymder llawrlwytho cyfartalog araf yn y DG gyda chyflymder cyfartalog o ddim ond 2.7 Mbps. Mae saith o’r deg ardal gyda lleiaf o gysylltedd yn y DG yng Nghymru.

Meddai Liz Saville Roberts:

“Mae bwlch mawr rhwng yr ardaloedd hynny all gyrchu band llydan uwch-gyflym a’r cymunedau gwledig hynny sy’n cael trafferth cyrraedd cyflymder llawrlwytho sylfaenol, a osodwyd gan y Llywodraeth ei hun, o ddeg megabits yr eiliad.

“Mae’n annerbyniol, o’r deg ardal sydd yn perfformio waethaf am gyflymder band llydan, fod saith yng Nghymru. O’r ardaloedd a nodwyd fel rhai â chyflymder llawrlwytho enbyd o wael, gogledd-orllewin Cymru sydd waethaf.

“Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn gweld fod cyflymder malwodaidd cyflwyno band llydan uwch-gyflym yn cael ei wneud yn waeth gan gysylltedd gwael yn gyffredinol. Mae llawer o bobl ledled Cymru yn methu cyrchu’r hyn a gydnabyddir gan Ofcom fel y cyflymder angenrheidiol i gael ‘profiad derbyniol i’r defnyddiwr’, ar gyfer tasgau sylfaenol fel pori’r we, ffrydio a galwadau fideo. Yn ychwanegol at hyn, yr un ardaloedd yn aml sydd â signal data symudol gwan iawn neu ddim o gwbl.

“Mae uwchraddio seilwaith digidol mewn ardaloedd gwledig yn hanfodol er mwyn gofalu na yw’r economi wledig dan fwy fyth o anfantais. Mae’n amlwg fod y sefyllfa bresennol yn rhoi busnesau dan anfantais, a gall beri i ddarpar-gyflogwyr feddwl ddwywaith am fuddsoddi mewn ardaloedd o’r fath.

“All busnesau ddim gweithredu ar-lein heb seilwaith digidol digonol, gan fod hyn yn eu hynysu oddi wrth gyfleoedd allforio ac yn eu cyfyngu i farchnad leol gyfyngedig iawn.

“Os ydym am i Gymru wledig lwyddo yn economaidd, i ddarparu swyddi sy’n talu’n dda i bobl leol, rhaid i ni ofalu bod pob cwr o’r wlad yn gallu cyrchu band llydan a signal data symudol. Cytunodd Llywodraeth y DG i ddarparu seilwaith ar gyfer rhwydwaith y gwasanaethau brys a fydd yn cael ei adeiladu yn rhannol gan EE. Rhaid newid amodau cynllunio er mwyn sicrhau bod y seilwaith hwn yn cael ei adeiladu i wneud lle i nifer o gwmnïau, nid dim ond EE.

“Bydd Plaid Cymru yn sicrhau y gall pob cartref a busnes yng Nghymru gyrchu’r band llydan cyflymaf oll a byddwn yn cyflwyno signal data symudol 5G ar hyd a lled y wlad gyfan.

“Mae’r Ceidwadwyr yn San Steffan yn gwneud tro gwael â’r Gymru wledig ac ni wnaeth y Blaid Lafur fawr ddim i’w gorfodi i weithredu. Dim ond Plaid Cymru all sefyll dros Gymru yn San Steffan a chodi llais dros gymunedau gwledig.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.