Plaid Cymru yn cyhoeddi cynllun i sefydlu Corff Arloesi Cenedlaethol i ddyblu Ymchwil a Datblygu yng Nghymru

Cars_at_night_720.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw y byddai llywodraeth o dan ei harweinyddiaeth hi yn sefydlu Corff Arloesi Cenedlaethol er mwyn cyrraedd targed y blaid o ddyblu gwariant ar Ymchwil a Datblygu ac adeiladu enw da rhyngwladol Cymru fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ac arloesi.

Mi fydd y corff hwn yn ariannu a chyfarwyddo rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau Ymchwil a Thechnoleg sydd wedi eu harwain gan arbenigwyr er mwyn helpu cwmnïau ‘start-up’ a ‘spin-out’ brodorol gan weithio gyda WDA newydd er mwyn denu buddsoddiad sy’n gysylltiedig ag arloesedd. Byddai hefyd yn arwain ar gyflwyno arloesedd i’r ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu.

Yn siarad cyn ymweliad â Champws y Bae ym Mhrifysgol Abertawe – datblygiad rhagorol gafodd ei sicrhau gan Weinidog yr Economi Plaid Cymru pan roedd y blaid mewn llywodraeth – dywedodd Leanne Wood fod prifysgolion Cymru a’u perthynas â’r sector breifat yn chwarae rôl allweddol o ran cyflawni'r amcanion hyn.

Yn siarad o flaen yr ymweliad, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Mi fyddai llywodraeth Plaid Cymru yn gwneud Cymru yn genedl o arloesedd. Byddai ein Corff Arloesi Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth â’r sector breifat gan anelu i ddyblu gwariant Ymchwil a Datblygu, gan ddysgu o’r ymarfer gorau yn rhyngwladol.

“Mae Cymru angen gweld mwy o brosiectau fel ESRI, SPECIFIC, y Ganolfan Argraffu a Chaenu Cymreig, Ffowndri Gyfrifiannol Abertawe, y ganolfan arloesedd a gwybodaeth ym Maglan neu’r Ganolfan Led-ddargludydd yng Nghaerdydd er mwyn chwyldroi economi Cymru a chreu cyfoeth.”

Gan groesawu Leanne Wood i Abertawe, dywedodd Is-ganghellor Richard Davies:

“Mae gennym ddiddordeb mawr yng nghyhoeddiad heddiw o ran y Ganolfan Arloesedd Genedlaethol a byddwn yn sicr yn croesawu mentrau pellach i gefnogi’r sectorau technoleg-uchel ac ymchwil gymhwysol allai wneud gwahaniaeth go iawn i economi Cymru. Yma yn Abertawe rydym yn cael ein hadnabod fel esiampl ragorol o gyd-weithio rhwng prifysgolion a diwydiant ac rydym yn rhoi Cymru ar y map.

“Roeddem yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth y cyn Weinidog dros yr Economi, Ieuan Wyn Jones, a Llywodraeth Cymru’n Un i allu bwrw ‘mlaen gyda Champws y Bae, sydd erbyn hyn yn lleoliad beiddgar ac arloesol. Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i wneud Cymru'r lle mwyaf deniadol yn y Deyrnas Gyfunol i astudio, ymchwilio a chymryd rhan mewn busnes.”

Ychwanegodd Bethan Jenkins, AC De Orllewin Cymru ac ymgeisydd y Blaid dros Aberafan:

“Pan roedd eraill yn awgrymu fod y cynlluniau ar gyfer Campws y Bae ym Mhrifysgol Abertawe yn rhy fawr i Gymru, fe wnaeth Plaid Cymru mewn llywodraeth gefnogi’r prosiect gan helpu i sicrhau fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn llwyddiant ar y cyd gyda’r UE, Banc Buddsoddi Ewrop a sector breifat y DG. Ein nod yw adeiladu Cymru gyfoethocach er mwyn pweru’n injan economaidd ac mae gan ein prifysgolion ran allweddol yn gwneud i hynny ddigwydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.