Coronafeirws

Ymateb Plaid Cymru i’r Coronafirws

Mae Plaid Cymru yn gweithio’n ddiflino i helpu Cymru i oresgyn yr argyfwng Coronafirws. Dyma bopeth yr ydym am i chi wybod wrth i ni weithio gyda’n gilydd i drechu’r firws.

Y newyddion Diweddaraf

Canllawiau i’n haelodau

Mae Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, wedi dweud wrth yr aelodau fod yn rhaid i bob cyfarfod Plaid Cymru gael ei atal rhag blaen. Mae hyn yn cynnwys pob cyfarfod canghennau ac etholaethau’r blaid ac unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus neu gyfarfodydd cymdeithasol a all fod wedi eu trefnu. Hefyd, hyd nes y ceir hysbysiad pellach, ni ddylai aelodau etholedig, ymgeiswyr nac ymgyrchwyr Plaid Cymru wneud unrhyw waith estyn allan megis taflennu, canfasio a stondinau stryd ac ati.

Cliciwch yma i ddarllen ei neges lawn. (Aelodau’n unig)

Beth y gall pawb wneud i drechu Coronafirws

Yr ydym yn annog pawb i ddilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth. O wefan Llywodraeth y DG y daeth y cyngor isod.

Arhoswch adre

Gadwch y tŷ am y rhesymau canlynol yn unig:

 • Siopa am eitemau angenrheidiol fel bwyd a moddion. Dylech siopa mor anaml â phosib.
 • Un ffurf o ymarfer corff bob dydd, e.e. rhedeg, cerdded, neu seiclo. Gwnewch hyn ar ben eich hun neu gyda phobl rydych yn byw hefo.
 • Unrhyw anghenion meddygol, neu i ofalu am berson bregus. Mae hwn yn cynnwys symud plant dan 18 rhwng tai eu rhieni le'n briodol. Gall gweithwyr allweddol neu'r sawl sydd â phlant bregus parhau i fynd a'u plant i'r ysgol.
 • Teithio i ac yn ôl o'r gwaith, ond dim ond pan nad oes unrhyw ffordd i chi weithio o adre.

Beth i’w wneud os oes gennych symptomau

Arhoswch gartref am 7 diwrnod os yw un o’r isod arnoch:

 • gwres uchel
 • peswch newydd parhaus

os ydych yn byw gyda phobl eraill, dylent aros gartref am 14 dirnod o’r dydd y cafodd y person cyntaf symptomau.

Bydd hyn yn helpu i amddiffyn eraill yn eich cymuned tra byddwch yn heintus.

Peidiwch â mynd i feddygfa meddyg teulu, fferyllfa nac ysbyty.

Does dim rhaid i chi gysylltu ag NHS 111 i ddweud wrthynt eich bod yn aros gartref.

Nid oes angen profi am goronafirws os ydych yn aros gartref.

Ymbellhau Cymdeithasol

Camau yw ymbellhau cymdeithasol i’w cymryd i leihau ymwneud cymdeithasol rhwng pobl. Bydd hyn yn helpu i leihau trosglwyddo coronafirws (COVID-19).

Dyma hwy:

 1. Osgowch gyswllt â rhywun sy’n arddangos symptomau  coronafirws (COVID-19). Ymysg y symptomau hyn mae gwres uchel a/neu beswch newydd a pharhaus
 2. Peidiwch â defnyddio cludiant cyhoeddus yn ddiangen, gan amrywio eich amseroedd teithio i osgoi’r oriau brys, os oes modd
 3. Gweithiwch o gartref, lle bo hynny’n bosib.. Dylai eich cyflogwr eich cefnogi i wneud hyn. Cyfeiriwch at y cyfarwyddyd i gyflogwyr am fwy o wybodaeth
 4. Ceisiwch osgoi cynulliadau mawr, a rhai mewn mannau cyhoeddus llai megis tafarndai, sinemâu, bwytai, theatrau, bariau a chlybiau
 5. Osgowch gyfarfodydd gyda chyfeillion a theuluoedd. Cadwch mewn cysylltiad trwy ddefnyddio technoleg o bell megis y ffôn, rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol
 6. Defnyddiwch wasanaethau teliffon neu ar-lein i gysylltu â’ch meddyg teulu neu wasanaethau hanfodol eraill

Dylai pawb fod yn ceisio dilyn y mesurau hyn i’r graddau y mae hynny’n bragmataidd.

Cynghorwn chi’n gryf i ddilyn y camau uchod gymaint ag y gallwch a chyfyngu’n sylweddol ar eich ymwneud wyneb-yn-wyneb â chyfeillion a theulu os oes modd, yn enwedig os:

 • ydych dros 70
 • oes gennych gyflwr iechyd eisoes
 • ydych yn feichiog

Mae’r cyngor hwn yn debyg o fod ar gael am rai wythnosau.

Dolenni defnyddiol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gov.UK

World Health Organisation

 


Dangos 1 ymateb

 • Rhydian Fitter
  published this page 2020-03-19 11:45:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.