Costau byw yn saethu i’r entrychion, diolch i Brexit, dengys dadansoddiad newydd

budget.PNG

Pocedi pobl Cymru sy’n cael eu taro galetaf wedi’r codiad mewn chwyddiant

Mae costau byw yn saethu i’r entrychion o ganlyniad i’r bleidlais i adael yr UE, yn ôl dadansoddiad newydd gan y Ganolfan Perfformiad Economaidd.

Canfu’r adroddiad fod:

  • Brexit is costio £7.74 yr wythnos i aelwydydd ar gyfartaledd trwy brisiau uwch – sy’n cyfateb i £404 y flwyddyn. Mae chwyddiant uwch hefyd wedi llesteirio twf cyflogau gwirioneddol. Mae effaith y codiad mewn prisiau oherwydd y refferendwm yn cyfateb i doriad o £448 yng nghyflog blynyddol gweithwyr ar gyfartaledd. Mewn geiriau eraill, mae pleidlais Brexit wedi costio bron i gyflog wythnos i’r gweithiwr cyffredin;
  • Bu’r cynnydd mewn chwyddiant ar ei isaf i aelwydydd yn Llundain, tra bod yr Alban, Cymru ac yn enwedig Gogledd Iwerddon wedi eu taro waethaf.

Ymatebodd Plaid Cymru trwy ddeud fod hyn yn amlygu pwysigrwydd rhoi llais i Gymru yn nhrafodaethau Brexit a sicrhau bod y wlad yn aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau wedi gadael yr UE.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards:

“Gwaetha’r modd, mae’r dadansoddiad hwn yn cadarnhau mai’r cyhoedd sy’n talu’r pris am yr agwedd ddiangen o fyrbwyll at Brexit a gymerwyd gan Lywodraeth Prydain.

“Mae pobl yn talu’r pris nid yn unig trwy gyflogau is ond hefyd trwy gostau byw uwch ers pleidlais Brexit. Unwaith eto, Cymru a dinasyddion Cymru sydd ymysg y rhai gwaethaf eu byd gyda’r cynnydd mewn chwyddiant yn uwch yng Nghymru nac yn yr Alban na Lloegr.

“Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd ymdrechion Plaid Cymru i ofalu bod gan Gymru lais yn y trafodaethau Brexit hyn - rydym yn fwy agored na gwledydd eraill y DG gyda’n heconomi sy’n cael ei arwain gan allforion a’n cysylltiadau masnachu agos gyda’r UE. Mae hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd cynnal ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, i amddiffyn swyddi a chyflogau pobl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.