Plaid Cymru yn galw am eglurder ar gostau Gemau’r Gymanwlad

neilstandard.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Chwaraeon a Thwristiaeth Neil McEvoy yn ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith i ofyn pam ei fod yn tybio y byddai Gemau’r Gymanwlad yng Nghymru yn costio mwy na dwbl yr hyn gostiodd yn Glasgow yn 2014.

Daw llythyr Neil McEvoy yng ngoleuni datganiad a gyhoeddwyd gan Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad sydd yn codi cwestiwn difrifol ynghylch y modd mae’r llywodraeth wedi amcangyfrif cost o £1.3 biliwn i gynnal y Gemau.

Wrth ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet, dyma ddywed Neil McEvoy:

“Annwyl Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Seilwaith,

Rwy’n siomedig iawn clywed fod eich llywodraeth Lafur wedi gwrthod y cyfle i groesawu Gemau’r Gymanwlad wythnosau yn unig wedi i Gymru ddwyn sylw Ewrop gyda’n tîm pêl-droed rhyfeddol a’u cefnogwyr ardderchog.

Pa ffordd well i barhau â’r waddol honno na thrwy ddwyn y byd i Gymru er mwyn rhoi iddynt holl brofiad llawn ein brwdfrydedd dros chwaraeon?

O ystyried fod Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad wedi cyhoeddi datganiad yn codi cwestiynau difrifol ynghylch dull costio eich llywodraeth o £1.3 biliwn i gynnal y gemau, a fuasech cystal â chyhoeddi eich methodoleg a’r rhagdybiaethau sy’n sail i’r astudiaeth dichonoldeb?

Costiodd gemau Glasgow £32 miliwn yn is na’r gyllideb, sef £543 miliwn. Pam y byddai’n costio mwy na dwbl y ffigwr hwnnw i gynnal y gemau yng Nghymru?

Yr wyf i, a llawer o gefnogwyr chwaraeon brwdfrydig yng Nghymru, yn edrych ymlaen at eich ateb buan.”

Wrth sôn am yr anghysonderau, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Chwaraeon a Thwristiaeth Neil McEvoy:

“Mae amcangyfrifon y llywodraeth Lafur am groesawu Gemau’r Gymanwlad yma yng Nghymru yn amwys ar y gorau ac yn edrych fel petaent wedi eu gwyro’n fwriadol i ymddangos yn ddrutach.

“Dyna pam fy mod eisiau gweld y fethodoleg fanwl y tu ôl i’r costau a’r cynigion hyn fel y gallwn ddod i farn wybodus ynghylch eu cywirdeb – neu ynteu a ydym yn cael ein camarwain yn fwriadol.

“Mae’n siom enbyd nad oes gan Lafur yr uchelgais i wneud cais am Gemau’r Gymanwlad yng Nghymru. Unwaith eto, mae Cymru wedi cael tro gwael gan bobl sydd heb yr awydd na’r uchelgais i’n hyrwyddo ni ar lefel genedlaethol.

“Mae hyn yn warth ac yn siom, yn enwedig yn dilyn llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn gynharach y mis hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.