Plaid Cymru: “Gall Cymru fod yn grud i’r Chwyldro Swyddi Gwyrdd”

Bydd arweinydd Plaid CymruAdam Price AC yn lansio ymgyrch etholiad cyffredinol Plaid Cymru mewn digwyddiad yn Nantgarw fore Gwener.

Wrth lansio maniffesto ei blaid ar gyfer yr etholiad cyffredinol heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC yn dweud y “gall Cymru fod yn grud i’r Chwyldro Swyddi Gwyrdd”.

Yn ei araith yn y digwyddiad y bore ‘ma, bydd Mr Price yn dweud fod Cymru wedi ei “gadael mewn tlodi cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth”, serch rôl greiddiol y genedl yn y chwyldro diwydiannol.

Bydd Mr Price yn dweud y byddai Plaid Cymru yn lansio Chwyldro Swyddi Gwyrdd a fyddai’n gwneud Cymru’n 100% hunan-gynhaliol mewn ynni adnewyddadwy erbyn 2030, ac yn creu miloedd o swyddi sgiliau uchel dros ddegawd.

Yn ei maniffesto, mae Plaid Cymru’n galw ar Lywodraeth y DU i neilltuo 1% ychwanegol o GDP i fuddsoddi mewn isadeiledd gwyrdd ar hyd y degawd nesaf, i alluogi Cymru i wario £15 biliwn ychwanegol ar swyddi gwyrdd, trafnidiaeth ac ynni.

Mae Plaid Cymru hefyd yn galw ar y Trysorlys i ganiatau i Gymru fenthyg hyd at £5 biliwn, a fyddai’n dod â chyfanswm y buddsoddiad mewn swyddi gwyrdd a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd i £20 biliwn.

Ymysg y cynigiadau polisi yn y maniffesto fel rhan o’r Chwyldro Swyddi Gwyrdd mae:

  • Trydaneiddio pob prif reilffordd erbyn 2030 a thrydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd, wedi’u dilyn gan reilffyrdd arfordir y gogledd.
  • Adeiladu metro yn y de ddwyrain, yn ogystal â Bae Abertawe a’r cymoedd gorllewinol, metro yn y gogledd ddwyrain, ac ail-agor gwasanaethau rheilffordd yng nghymoedd Aman, Tawe, Nedd a Dulais.
  • Crei rheilffordd traws-Gymru a Crossrail i’r Cymoedd, ymestyn rhwydwaith fysiau traws-Gymru gyda bysiau o ansawdd uchel sy’n defnyddio ynni adnewyddadwy, a chwmni bysiau rhanbarthol newydd mewn dwylo cyhoeddus ar gyfer y de.
  • Adeiladu morlynoedd llanw ym Mae Abertawe, Caerdydd, a Bae Colwyn, fferm wynt i ffwrdd o’r arfordir yn Ynys Môn, ac argae ar Afon Wysg.
  • Cyflwyno cynllun enfawr o £5 biliwn i fuddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni yn y cartref ac adeiladu 20,000 o dai cymdeithasol gwyrdd.

Wrth siarad yn lansiad maniffesto ei blaid heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC yn dweud:

“Cymru oedd crud y chwyldro diwydiannol gwreiddiol, ond y gwirionedd trist sy’n hysbys i bawb yng Nghymru yw ‘dyw ein gwlad heb weld budd ein cyfoeth ein hunain. A ninnau ar waelod o cynghreiriau economaidd, digartrefedd ar gynnydd, a 200,000 o’n plant mewn tlodi, all Cymru ddim fforddio rhoi ein ffydd ym mhleidiau San Steffan a gobeithio y byddan nhw’n trin ein gwlad o ddifri y tro yma.

“Ry’n ni’n gwybod fod gan Gymru botensial enfawr – rydyn ni’n gyfoethog yn ein hadnoddau naturiol, ac mae gan ein pobl dalent a sgiliau. Yn union fel yr oeddem y tro cyntaf, gall Cymru fod yn grud i chwyldro arall: Chwyldro Swyddi Gwyrdd, creu degau o filoedd o swyddi gwyrdd, a mynd i’r afael o ddifri â’r argyfwng hinsawdd sy’n ein hwynebu.

“Mae hanes yn ein dysgu ni, boed yn y Blaid Lafur neu’r Ceidwadwyr mae ein ffydd, nid Cymru yw blaenoriaeth San Steffan. Nid maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol yn unig yw hwn, ond maniffesto ar gyfer dyfodol y genedl. Fe allwn ni fod yn wlad arloesol, gwlad sy’n gofalu, gwlad gynaliadwy. Mae’n bryd i ni gefnogi Cymru a chefnogi Plaid Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.