O'r Crud i'r Yrfa: Plaid Cymru yn cyhoeddi polisïau addysg

 Cradle_to_career_CYM.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi polisiau addysg blaengar fydd yn cefnogi myfyrwyr, athrawon a sefydliadau addysg uwch Cymru.

1. Premiwm Athrawon

2. Polisi Ffioedd Dysgu


 

Plaid Cymru yn addo ‘Premiwm Athrawon’ i godi safonau ysgolion

Bydd Plaid Cymru yn cynnig premiwm o hyd at 10% ar ben cyflogau athrawon sy’n parhau gyda’u datblygiad proffesiynol ac yn ei gynnal, cyhoeddodd Gweinidog Addysg cysgodol y Blaid Simon Thomas heddiw.

Byddai llywodraeth Plaid Cymru, petai’n cael ei hethol ym mis Mai, yn helpu athrawon i ennill mwy o sgiliau er mwyn codi safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dywedodd Simon Thomas y byddai athrawon fydd yn ennill ac yn cynnal lefel Meistr neu sgiliau cyfatebol yn gymwys am Bremiwn Athrawon Plaid Cymru.

Byddai cymhorthyddion dysgu sy’n ennill cymhwyster Lefel 3 neu sy’n cyrraedd lefel sgiliau gyfatebol hefyd yn cael premiwm o hyd at 10%.

Mae Plaid Cymru heddiw yn cyhoeddi eu pecyn addysg “O’r Crud i’r Yrfa” sydd yn cynnwys:

  • Addysg i bob plentyn o dair oed ymlaen.
  • Premiwm o hyd at 10% ar ben eu cyflog i athrawon sy'n cymhwyso i lefel Meistr mewn Ymarfer Dysgu neu cymhwyster cyfatebol, ac yn cynnal eu lefel sgiliau am ddwy flynedd.
  • Bond dysgu fel bod myfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru o fewn pum mlynedd o raddio yn cael hepgor £6,000 o'u benthyciadau bob blwyddyn.

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas:

“Dysgu yw’r ffactor pwysicaf o ran codi safonau ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion. Dyma pam y mae Plaid Cymru eisiau buddsoddi yn ein hathrawon, gan eu helpu i aros ar y blaen mewn arferion da er mwyn codi safonau a lefelau cyrhaeddiad.

“Bydd llywodraeth Plaid Cymru, petai’n cael ei hethol ym mis Mai, yn cynnig i athrawon a chymorthyddion dysgu bremiwm o hyd at 10% ar eu cyflog yn gyfnewid am ddatblygu sgiliau ychwanegol. Bydd Plaid Cymru yn gwobrwyo ennill sgiliau ac arferion da, ac yn gweithio gyda’r sector i ddatblygu system o achredu, gyda’r nod o gael 25% o athrawon yn ennill y premiwm hwn.

“Mae Plaid Cymru o difrif am godi safonau yn ein system addysg, ac am ofalu bod ein hysgolion yn gosod sylfaen gadarn i’n heconomi. Ni all ein system addysg ond fod cystal â’n hathrawon, ac y mae athrawon da yn allweddol i godi safonau a chyrhaeddiad. Rydym ni am i’n hathrawon fod ar flaen y gad mewn arferion da, ac yr ydym am i’n prifysgolion gael yr adnoddau iawn er mwyn cyflwyno dysgu o’r radd flaenaf.

“Mae athrawon wedi gorfod dioddef gormod o ymyrraeth am ormod o amser - mae Plaid Cymru eisiau rhoi i athrawon y sgiliau a’r rhyddid i fwrw ymlaen gyda’r dasg o ddysgu a rhoi i’n pobl ifanc y cychwyn gorau oll mewn bywyd. ”

Yn ei sylw ar becyn “O’r Crud i’r Yrfa” gan Blaid Cymru, dywedodd Simon Thomas:

“Bydd Plaid Cymru yn creu system addysg o’r crud i’r yrfa, i gefnogi plant o’r blynyddoedd cyn-ysgol a bod yn gefn iddynt bob cam o’r ffordd at waith.

“Addysg yw sylfaen economi gref, a nod ein cynlluniau yw codi cyrhaeddiad plant a chyflwyno manteision economaidd pendant.

“Trwy gyflwyno gofal plant am ddim i bob plentyn o dair oed ymlaen, gallwn helpu plant i gyrraedd eu potensial o’r blynyddoedd cynharaf un, a hefyd helpu rhieni i ddychwelyd i waith trwy arbed tua £100 yr wythnos iddynt mewn biliau gofal plant.

“Byddwn yn helpu athrawon i aros ar flaen y gad o ran yr arfer gorau, ac yn gwobrwyo eu harbenigedd trwy Bremiwm Athrawon.

“A bydd Bond Plaid Cymru yn annog ein pobl ifanc i astudio mewn prifysgolion neu ddilyn prentisiaethau, ac yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau maent eu hangen i lwyddo a chael gwaith o safon uchel sy’n talu’n dda.

“Bydd Plaid Cymru yn canolbwyntio ar godi cyrhaeddiad a chodi cyflogau. Plaid Cymru yw’r newid sydd ar Gymru ei angen.”


SimonThomas.jpg

Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau am ‘Fondiau Dysgu’ ar gyfer graddedigion sy’n gweithio yng Nghymru 

Bydd myfyrwyr o Gymru sy’n penderfynu gweithio yn y wlad wedi graddio yn elwa o hepgor dyled ffïoedd dysgu o hyd at £6,000 y flwyddyn dan gynlluniau a ddatgelwyd gan Blaid Cymru heddiw.

Dywedodd Simon Thomas, dan Fond Dysgu Plaid Cymru, y byddai myfyrwyr ar eu hennill o ryddhad o ddyled ac y byddai economi Cymru yn elwa o ddenu gweithwyr gyda sgiliau i’r farchnad lafur.

Mae’r polisi yn rhan o gynlluniau Plaid Cymru am becyn addysg “O’r Crud i’r Yrfa”.

Dywedodd Gweiniodg Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon:

“Bydd Plaid Cymru yn talu £6,000 o fenthyciad ffïoedd dysgu pob myfyriwr o Gymru sy’n dychwelyd i Gymru i weithio ar ôl graddio.

“Mae Plaid Cymru eisiau i bawb allu astudio unrhyw bwnc ac yn unrhyw brifysgol a fynnant. Ond mae’r polisi presennol ar ffïoedd dysgu yn golygu ein bod yn rhoi mwy o arian i brifysgolion y tu allan i Gymru nag i rai yng Nghymru ei hun. Nid yw hyn yn gynaliadwy, a chred Plaid Cymru nad yw’n iawn. Bydd ein cynlluniau ni yn galluogi myfyrwyr o Gymru i astudio yn unrhyw le y mynnant, a bydd yn sicrhau y gall economi Cymru elwa o ddoniau myfyrwyr Cymru.

“Dan gynlluniau Plaid Cymru, bydd myfyrwyr o Gymru sy’n astudio am radd am dair blynedd yn cael hepgor £18,000 o’u benthyciad.

“Byddwn yn gweithio gyda’r gymuned fusnes i greu 50,000 o brentisiaethau newydd, fel y gallwn fod yn sicr y gall pobl ddysgu’r sgiliau mae ar ein heconomi eu hangen, ac ymateb i alwadau diwydiant.

“Bydd Plaid Cymru yn cynnig pecyn o addysg, sgiliau a hyfforddiant i bobl o’r crud i’w gyrfa. Byddwn yn gweithio i helpu cyrhaeddiad plant o’u haddysg gynnar ymlaen, yn codi cyrhaeddiad trwy helpu athrawon i wneud eu gorau glas, a thrwy agor drysau i fyfyrwyr astudio lle mynnant.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.