Llywodraeth Plaid Cymru am daflu goleuni ar gyflwr yr economi Gymreig

RhunCynhadledd.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, wedi amlinellu heddiw sut y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn taflu goleuni ar gyflwr yr economi Gymreig drwy wella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth y byddai hyn yn cynnwys llunio adroddiad blynyddol ar yr economi Gymreig, cydweithio gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol er mwyn sicrhau amrediad ehangach o ffigyrau sy'n benodol i Gymru, a datblygu cofrestr o'r galw am nwyddau a gwasanaethau sylfaenol. 

Ychwanegodd y byddai hyn yn cynyddu tryloywder o ran yr economi ac yn rhoi mwy o eglurder i lywodraeth nesaf Cymru o ran pa fesurau sy'n angenrheidiol i roi hwb i gynhyrchiant a thwf.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi:

"Tasg ganolog i Lywodraeth newydd Plaid Cymru fydd adnewyddu'n heconomi. Cam cyntaf hanfodol fydd gwella ansawdd a chyfanswm ein gwybodaeth.

"Dan arweinyddiaeth Plaid Cymru, bydd Trysorlys Cymru'n paratoi adroddiad blynyddol am economi Cymru, gan gynnwys tabl mewnbwn-allbwn manwl a set gyflawn o gyfrifon sector-cyhoeddus, tebyg i ddogfen GERS yr Alban.

"Byddai'r model GERS (Government Expenditure and Revenue Scotland) yn cael ei efelychu yng Nghymru, gan ddarparu set o gyfrifon sector cyhoeddus drwy ddadansoddiad manwl o ystadegau cyllid llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol.

"Byddem hefyd yn cydweithio gyda'r ONS er mwyn sicrhau bod ystod ehangach o ystadegau ar gael ynghylch perfformiad economi Cymru, yn cynnwys ffigurau GVA chwarterol, set gyflawn o gyfrifon cenedlaethol gan gynnwys data mewnforio ac allforio nwyddau a gwasanaethau o fewn y DG a'r tu allan iddi.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn comisiynu prifysgolion Cymru i ddatblygu model macro-economaidd manwl o economi Cymru er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n cadw'r economi'n symud.

"Yn olaf, byddem yn datblygu cofrestr fanwl o'r galw am nwyddau a gwasanaethau sylfaenol (bwyd, ynni a chyfleustodau eraill, cartrefi, mewnbynnau i wasanaethau cyhoeddus allweddol megis iechyd ac addysg) er mwyn dod o hyd i gyfleoedd posib i gwmniau lleol a gwella gwytnwch ein heconomi.

"Mae'n bryd codi'r llen o anwybodaeth sydd ar hyn o bryd yn atal polisïau economaidd rhag cael eu teilwra i fodloni anghenion a gofynion yr economi Gymreig.

"Gyda'n cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu eglurder a thryloywder, dyna'n union fyddai llywodraeth Plaid Cymru yn ei wneud."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.