Plaid Cymru yn sicrhau y fargen gyllideb orau yn hanes y Cynulliad

00_Adam_Price_AC.jpg

Bydd pawb yng Nghymru yn elwa o fargen Plaid Cymru ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru fydd yn werth £119 miliwn, medd Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price.

Wrth amlinellu’r fargen fwyaf mewn un flwyddyn yn hanes y Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd Adam Price fod Plaid Cymru wedi cyflwyno buddsoddiad sylweddol yn y gwasanaeth iechyd, mewn llywodraeth leol, mewn addygs, yr economi a’r celfyddydau.

Dywedodd fod hyn yn dangos ymrwymiad Plaid Cymru i gyflwyno gwir fanteision i bobl Cymru bob cyfle a gawn.

Dywedodd Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price:

“O gychwyn y Cynulliad hwn, bu Plaid Cymru yn benderfynol o gyflwyno gwir fanteision i bobl Cymru. Lai na chwe mis wedi’r etholiad, ni eisoes yw’r wrthblaid fwyaf effeithiol a welodd y Cynulliad Cenedlaethol erioed – yr ydym wedi llwyddo i fwrw ymlaen â rhai o’n blaenoriaethau allweddol yn y Compact gwerth £160 miliwn i Symud Cymru Ymlaen, a heddiw yr ydym yn cyhoeddi’r pecyn hwn gwerth £119 miliwn fydd yn cyflwyno manteision i bawb yng Nghymru.

“Bydd y fargen ar y gyllideb a sicrhawyd gan Blaid Cymru yn golygu mwy o fuddsoddi mewn hyfforddiant meddygol i gael mwy o feddygon yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd ym mhob rhan o Gymru, a bydd yn golygu diagnosis cynt i bobl yr amheuir bod cyflyrau fel canser arnynt, oherwydd y buddsoddiad ychwanegol mewn cyfarpar diagnostig. Rydym wedi llwyddo i sicrhau buddsoddiad o £20 miliwn mewn gwariant ar iechyd meddwl, fydd yn golygu y bydd therapïau siarad a gwasanaethau eraill ar gael, yn enwedig i bobl ifanc.

“O ganlyniad i fargen Plaid Cymru ar y gyllideb, ni fydd ein cynghorau lleol bellach yn wynebu toriadau i’w cyllidebau. Rydym wedi sicrhau cyllid i filoedd yn fwy o brentisiaethau o safon uchel ar hyd a lled Cymru, a buddsoddiad enfawr o £30m yn ein prifysgolion a’n sefydliadau Addysg Bellach. Yr ydym hefyd wedi sicrhau buddosddiad mewn prosiectau seilwaith a allai arwain at wneud ffyrdd newydd, rheilffyrdd a llwybrau beicio ledled Cymru.

“Hefyd, bydd yr arian ychwanegol yr ydym wedi ei sicrhau ar gyfer y celfyddydau yn golygu cynnydd o 3.5% o leiaf yng nghyllideb Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol, a Chyngor Llyfrau Cymru. Dioddefodd yr holl sefydliadau hyn doriadau yn eu cyllidebau dros y blynyddoedd diwethaf. Ac fe welwn hefyd fuddsoddiad enfawr o £5 miliwn yn yr iaith Gymraeg, ac yn benodol y rhaglen Cymraeg i Oedolion.

“Mae’r gyllideb hon yn becyn buddsoddi enfawr o £119 miliwn fydd yn cryfhau’r gwasanaeth iechyd, yn hybu’r economi, gwella safonau addysgol a chyflwyno gwell gwasanaethau cyhoeddus. Blaenoriaeth Plaid Cymru yn wastad fu amddiffyn buddiannau pobl Cymru, a bydd y fargen hon ar y gyllideb o les i bob un.”

Cliciwch yma am yr holl fanylion am y fargen gyllidol rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.