Mae cynghorau yn rhedeg cannoedd o wasanaethau. Mae llawer yn amlwg i bawb, megis casglu sbwriel, neu gyflwr y ffyrdd lleol. Efallai y dewch i wybod am rai eraill dim ond os dewch i gysylltiad â hwy, fel darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol i rywun annwyl, neu gartrefi.

Nid rhestr gyflawn yw’r isod, ond gall gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan eich cyngor lleol gynnwys:

 • Addysg ysgolion a dysgu gydol oes
 • Gwasanaethau cymdeithasol a chefnogi teuluoedd
 • Tai ac adfywio
 • Parciau, meysydd chwarae a mannau agored
 • Mynd i’r afael ag anfantais
 • Canolfannau hamdden a chwaraeon
 • Hinsawdd a’r amgylchedd
 • Iechyd a lles
 • Cefnogi trigolion bregus
 • Gwastraff, ailgylchu a glanhau strydoedd
 • Twf economaidd, cefnogaeth a chyngor i fusnesau
 • Celfyddydau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth
 • Trafnidiaeth, ffyrdd a goleuo strydoedd
 • Diogelwch cymunedol a lleihau trosedd
 • Cynllunio a rheoliadau adeiladu

Telir am yr holl wasanaethau hyn trwy ein trethi – boed hynny trwy Lywodraeth Cymru neu gasglu’r dreth cyngor leol.

Gellir dadlau fod gwasanaethau eich cyngor lleol yn cael mwy o effaith ar ein bywydau beunyddiol nac unrhyw rai eraill sy’n darparu gwasanaethau. Mae bod yn Gynghorydd Plaid Cymru yn golygu y gallwch fod yn bencampwr eich cymuned, gan sicrhau mai’r gwasanaethau y byddwch chi a’ch cymdogion yn gael yw’r rhai gorau y gallant fod.

Beth am fynegi eich diddordeb mewn bod yn Bencampwr Cymuned Plaid Cymru heddiw?


1. Beth mae cynghorau’n wneud?

2. Cynghorau Tref / Cymuned

3. Pam fod yn Gynghorydd?

4. Os byddaf yn mynegi diddordeb, beth fydd yn digwydd nesaf?

5. Helpwch ni i ddeall y rhwystrau i fod yn Bengampwr Cymuned