'Rhaid i Lywodraeth Cymru alw uwch-gynhadledd economaidd frys' – Adam Price AC

adamprice2.jpg

Mae’r ffigyrau GVA diweddaraf yn dangos bod angen camau brys i wrthdroi dirywiad economaidd Cymru

Ymatebodd Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Busnes a Chyllid, Adam Price AC, i gyhoeddiad ffigyrau Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) diweddaraf trwy alw ar Lywodraeth Cymru i gynnal uwch-gynhadledd frys i gydnabod yr “argyfwng strwythurol dwfn” wrth wraidd economi Cymru.

Dywedodd Adam Price AC:

“Mae ffigyrau heddiw yn dangos bod argyfwng strwythurol dwfn wrth wraidd economi Cymru.

“Mae’r ffigyrau hyn ymysg y gwaethaf ar gyfer Gymru o’i chymharu â gweddill y Deyrnas Unedig ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw nôl yn 1954.

“Nid yn unig oes argyfwng, ond mae’r argyfwng hwn yn ymledu. Mae’n ymddangos bod y dirywiad economaidd yn ymledu, gyda ffigyrau ar gyfer ardaloedd fel Caerdydd a Bro Morgannwg yn gostwng o 100% o gyfartaledd y DU i 90% dros y degawd diwethaf.

“Rydyn ni’n gweld ardaloedd dwyreiniol o Gymru nawr yn dechrau dangos arwyddion o’r tlodi cymharol a welir fel arfer yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

“Ers ddechrau’r Cynulliad, mae difidend negyddol datganoli wedi bod, gyda ffigyrau yn mynd yn waeth. Yn y cyfamser, mae ffigyrau’r Alban wedi gwella, sy’n dangos sut all economi elwa mewn cyd-destun datganoledig pan geir plaid gymwys mewn llywodraeth.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru nawr gynnal uwch-gynhadledd frys i fynd i’r afael â’r sefyllfa frawychus hon. Mae’r broblem yn troi i mewn i un sydd yn effeithio Cymru gyfan, a felly rhaid cael ateb ar gyfer Cymru gyfan.

“Rydw i’n erfyn ar Lywodraeth Cymru i roi’r gorau i’w hymagwedd gul tuag at lunio polisïau ac i gynnwys pob sector a sefydliad wrth weithio ar strategaeth gynhwysfawr ar gyfer trawsnewid ein economi.

“Mae Plaid Cymru yn barod i chwarae ei rhan ac yn fodlon i weithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau ffyniant ein cenedl yn y dyfodol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.