"Amser i gymryd gwell gofal o'r sawl sy'n gofalu am eraill" - Rhun ap Iorwerth

image.jpeg

 

 

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth yr wythnos hon wedi datgelu Contract Gofalwyr ei blaid- pecyn o fesurau a fwriadwyd i roi gwell cefnogaeth i staff ar draws sector gofal Cymru.

Mae’r pecyn yn cynnwys rhoi diwedd ar gontractau dim oriau sy’n creu ansicrwydd i staff, cyflog byw a strwythur gyrfa iawn i holl weithwyr y sector gofal, a phartneriaeth newydd gyda gofalwyr di-dâl sy’n gwrthdroi’r toriadau i ofal seibiant.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth y byddai’r Contract Gofalwyr yn symudiad tuag at roi i ofalwyr gydnabyddiaeth iawn am eu gwaith anhunanol a diflino o ofalu am eraill mewn sector sy’n dod dan bwysau cynyddol.

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth AC:

"Eisoes, rydym wedi gwneud llawer ymgais i ddileu contractau dim oriau yn y sector gofal ond cawsom ein gwrthwynebu bob tro gan Lywodraeth Lafur Cymru. Byddwn yn parhau i bwyso am y newid hollbwysig hwn i roi terfyn ar yr ansicrwydd llethol i weithwyr gofal.

"Mae staff gofal cymdeithasol yn haeddu gyrfa go-iawn, nid amodau sydd yn perthyn fwy i ddrama hanesyddol.

“A bydd gan ofalwyr di-dâl sy’n gofalu am eu hanwyliaid yn cael partneriaeth seiliedig ar gydnabyddiaeth iawn am eu gwaith anhunanol.”

“Llynedd, canfu Carers UK fod 55 y cant o ofalwyr yng Nghymru yn dweud i’w hiechyd corfforol eu hunain ddioddef oherwydd eu dyletswyddau gofal. Dyna’r ganran uchaf yn unman yn y DU.

"Mae swm y gofal seibiant a ddarperir yng Nghymru-nifer y nosweithiau o ofal a ddarperir yng Nghymru-wedi cwympo o 24 y cant ers 2011.”

“Mae hyn wedi digwydd ar yr un pryd ag y llywyddodd y Llywodraeth dros raglen o gau ysbytai cymunedol, gyda gostyngiad cyffredinol o 7 y cant yn nifer y gwelyau GIG sydd ar gael yng Nghymru.

"Afraid dweud y gallasai’r gwelyau hyn mewn ysbytai cymunedol fod wedi bod yn ffordd gyfleus i gleifion ddychwelyd i’r gymuned, mynd i’r afael ag oedi mewn trosglwyddo gofal, yn ogystal, wrth gwrs, â darparu gofal seibiant sydd ei angen gymaint gan y fyddin o ofalwyr di-dâl sy’n cadw ein system i fynd.

"Mae Plaid Cymru yn meddwl ei bod yn bryd newid hyn. Nod ein galwad am Gontract Gofalwyr yw rhoi gwell cydnabyddiaeth i’r sawl sy’n gweithio’n ddiflino i ofalu am eraill.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.