Cyn i gytundeb Paris ar newid hinsawdd ddod i rym, Simon Thomas AM yn dweud fod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy

ST.jpg

Mae Simon Thomas o Blaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddechrau bod o ddifrif ynghylch eu cyfrifoldeb i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn ystod dadl Plaid Cymru yn siambr y Senedd.

Cyn i Gytundeb Paris ddod i rym ddydd Sadwrn, dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig nad oedd gan y Cabinet Llafur gynllun clir i gyrraedd eu targed tymor byr o leihau allyriadau carbon o 40% erbyn 2020 a’u targed tymor hir o ostyngiad o 80% erbyn 2050.

Ychwanegodd ei bod yn drueni fod Cymru yn y sefyllfa hon cyn i gytundeb allweddol Paris ddod i rym, sydd yn gosod allan gynllun gweithredu byd-eang i roi’r byd ar ben y ffordd i osgoi newid hinsawdd peryglus trwy gyfyngu cynhesu byd-eang i ymhell dan 2°C.

“Mae’r Llywodraeth yn hollol ddigyfeiriad pan ddaw’n fater o drin newid hinsawdd, ac y mae hyn yn siomedig dros ben,” meddai Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin.

“Un enghraifft amlwg o hyn yw’r ffaith eu bod wedi cynhyrchu rhaglen ar gyfer llywodraethu a chyllideb ddrafFt cyn cyhoeddi eu hamcanion ar gyfer Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol. Rhoi’r cart o flaen y ceffyl yw hyn.

“Yr hyn sydd arnom ei angen ar frys yn awr yw cynllun cydlynus wnaiff ddangos, gam wrth gam ac ar draws pob adran, sut y bwriada Llywodraeth Cymru dorri allyriadau o 40% erbyn 2020.

“Hyd yma, fu’r record ar fynd i’r afael â newid hinsawdd yng Nghymru ddim yn wych. Gostyngodd ein hallyriadau carbon o ddim ond 18% ers 1990, o gymharu â’r 46% y llwyddodd yr Alban i’w gyflawni.

“Rhaid i hyn newid yn ddramatig os yw Cymru am fod o ddifrif ynghylch mynd i’r afael â newid hinsawdd ac os ydym ni am gael ein cymryd o ddifrif yn rhyngwladol fel grym er daioni o ran trin newid hinsawdd.

“Yr oedd cytundeb Paris yn hanesyddol o ran nifer y gwledydd yr oedd yn eu cynnwys – naill ai fel rhai a lofnododd neu fel rhai oedd yn rhan o’r cytundeb. Rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr sicrhau y bydd yn chwarae rhan mewn mynd i’r afael ag un o’r argyfyngau mwyaf , os nad y mwyaf un, a wynebwn yn awr ac at y dyfodol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.