Datganiad ar flaenoriaethau'r Gymraeg yn ymgais i 'wadu hawliau pobl Cymru i'r Gymraeg'

22246538709_ae1e6aa612_o.jpg

Ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros y Gymraeg, Sian Gwenllian AC, yn beirniadu datganiad y gweindiog dros yr iaith Gymraeg a dysgu gydol oes ar flaenoriaethau'r Gymraeg.

Yn ymateb i ddatganiad gan y Gweindiog dros yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC ar ddiweddariad ar flaenoriaethau’r Iaith Gymraeg meddai Sian Gwenllian AC ac ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros y Gymraeg,

“O ystyried llwyddiant y safonau iaith hyd yma, mae rhaid holi pam fod y Gweindiog yn cefnogi ymgais i wanio, i lastwreiddio, ac i wadu hawliau pobl Cymru i’r Gymraeg – sef byrdwn y datganiad heddiw. Mae’r cynnig yn bygwth ein llusgo ni yn ol i Gymru 1993 y Ceidwadwyr yn hytrach na Chymru hyderus 2050 a miliwn o siaradwyr.

“Mae ymestyn y Safonau a chynnal gwaith Comisiynydd y Gymraeg yn allweddol i’r nod miliwn siaradwyr. Law yn llaw a hynny, mae angen buddsoddi mewn ymgyrchoedd i hyrwyddo’r Gymraeg, i dyfu addysg Gymraeg fel bod pob plentyn yn medru dwy iaith ein gwlad, a buddsoddi i gynnal cymunedau ble mae Cymraeg yn iaith pob dydd. Y blaenoriaethau hyn wedi ei plethu gyda’i gilydd fydd yn arwain at filiwn o siaradwyr. Nid yw gollwng un elfen i gyllido elfen arall yn strategaeth uchelgeisiol ac ni fydd yn cyraedd y nod. 

“Nid oes cefnogaeth i’r cynigion. Yn yr ymgynghoiad cyhoeddus, dim ond 15% o’r ymatebwyr oedd o blaid diddymu rol Comisiynydd y Gymraeg ac eto mae’r Llywodraeth Lafur hon yn benderfynol o fwrw mlaen i droi’r cloc yn ol.

“Mae’r cynigion am Gomisiwn y Gymraeg yn golygu mai Llywodraeth Cymru fyddai’n gosod y Safonau, yn penodi Aelodau’r Comisiwn, yn gosod ei gyllideb, yn cymeradwyo ei gynllun strategol, ac â’r grym i’w gyfarwyddo. Sut felly mae modd honni fod hyn yn annibynnol? A pam felly diddymu Comisiynydd annibynnol i eirioli dros y Gymraeg, tra’n cadw Comisiynwyr Pobl Hyn, Plant a Chenedlaethau’r Dyfodol? Mae siaradwyr Cymraeg a phobl Cymru yn haeddu gwybod hynny.”

“O ran datblygu’r Gymraeg yn y sector preifat, mi gytunodd y Cynulliad hwn y llynedd y dylid ymestyn y safonau iaith i’r sector preifat. Heddiw, mae’r Gweinidog yn sôn am ddarbwyllo arweinwyr busnes i ddefnyddio’r Gymraeg ac y dylai’r Comisiwn arwain ar hynny. Bu Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn perswadio’n ddyfal am dros bymtheg mlynedd.  Ydy’r gweindiog yn credu y bydd yn llwyddo i ddarbwyllo’r busnesau mawr er bod y cyrff eu hunain yn dweud mai i orfodaeth yn unig y byddan nhw’n ymateb?”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.