Y Blaid yn ymosod ar ‘ddegawd dirywiad’ San Steffan wrth i gyflogau gael ergyd arall

Joni.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymosod ar ‘ddegawd dirywiad’ San Steffan wrth i gyflogau gael ergyd drom arall yn Natganiad yr Hydref.

Mae dadansoddiad o Ddatganiad yr Hydref gan Ganghellor y DG gan y Sefydliad Astudiaethau Ariannol (IFS) yn dangos erbyn 2021 – dair blynedd ar ddeg wedi’r chwalfa ariannol – y bydd cyflogau yn is na’r hyn oeddent yn 2008.

Mae’r ffigyrau a amlinellwyd gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidol (OBR) ac a ddatgelwyd gan y Canghellor yn Natganiad yr Hydref yn dangos fod y twf disgwyliedig mewn cyflogau dros y pum mlynedd nesaf wedi’i haneru o’r hyn oedd yn cael ei ddisgwyl chwe mis yn unig yn ôl.

Galwodd yr IFS hyn yn “ofnadwy”, gan ychwanegu, “ein bod yn sicr heb weld cyfnod tebyg [i hyn] dros y 70 mlynedd diwethaf.”

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Dyma feirniadaeth ddeifiol ar yr hyn yr arferai San Steffan ei alw yn ‘gynllun economaidd tymor-hir.’

“Mae tair blynedd ar ddeg o lywodraethau Llafur a Thorïaidd yn San Steffan wedi’r argyfwng ariannol wedi creu cyfnod o ddirywiad mewn cyflogau anhebyg i’r hyn a welsom ers yr ail ryfel byd.

“Y gwir yw, dan reolaeth San Steffan, fod pobl yn dlotach yn awr nag yr oeddent yn 2008, a byddant yn dlotach fyth ymhen pum mlynedd – dair blynedd ar ddeg ar ôl yr argyfwng ariannol.

“Bydd Datganiad Hydref y Canghellor wedi creu ias ymysg y sawl sydd eisoes yn ei chael yn anodd. Gyda chyflogau is a chwyddiant uwch dros y pum mlynedd nesaf, mae safonau byw pobl yn sicr o waethygu. Bydd cost hanfodion bywyd - bwyd, biliau a thanwydd, er enghraifft, yn codi tra bydd cyflogau yn aros yn llonydd.

“Dyna pam y bu Plaid Cymru dro ar ôl tro yn mynnu cael buddosddi yng Nghymru – mae’n amlwg fod llymder wedi methu. Mae’n ymddangos fod gwleidyddion San Steffan yn ddigon hapus i wario £80 biliwn ar HS2 a £32 biliwn ar Crossrail ond pan ddaw’n fater o fuddsoddi yng Nghymru a hybu cyflogau yng Nghymru, does dim arian ar ôl.

“Mae buddsoddi dim ond £400 miliwn, wedi’i ledaenu dros bum mlynedd yng Nghymru, tra bod £5 biliwn ar gael i Balas San Steffan yn unig, yn sarhad. A dweud y gwir, mae Cymru gyfan yn cael, dros bum mlynedd, yr hyn mae Palas Buckingham yn gael i wario ar ail-addurno.

“Mae rheolaeth San Steffan yn methu Cymru, ac y mae hyn yn cael ei adlewyrchu ym mhocedi pobl.

“Bydd Plaid Cymru yn parhau i ymladd yn erbyn y llywodraeth fyrbwyll hon yn San Steffan ac yn sicrhau y clywir llais Cymru, ac y bydd buddiannau cenedlaethol Cymru yn cael eu gwarchod.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.