Angen canolfannau adsefydlu newydd ar gyfer camddefnyddio cyffuriau ac alcohol

Gorfodir rhai cleifion i aros chwe mis am help, rhybuddia Dai Lloyd00_Dai_Lloyd_AC.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am weithredu wrth i gannoedd o gleifion yng Nghymru gael eu gorfodi i aros hyd at chwe mis cyn cael eu trin am gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y blaid dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus, Dai Lloyd, fod dros 350 o gleifion llynedd wedi gorfod aros rhwng tri a chwe mis i gael eu trin, a galwodd am sefydlu rhwydwaith o gyfleusterau adsefydlu preswyl o gyffuriau ac alcohol ym mhob rhan o Gymru fel y gall cleifion bregus gael mynediad at ofal yn syth.

Dywedodd Dai Lloyd, er bod strategaeth cyffuriau Llywodraeth Cymru wedi cael peth effaith ar ffigyrau dros y blynyddoedd diwethaf, fod angen gwneud llawer mwy o drin problem camddefnyddio sylweddau ac amddiffyn y cyhoedd rhag yr effeithiau.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Wasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus, Dai Lloyd:

“Mae cleifion sy’n ceisio cefnogaeth am gamddefnyddio sylweddau yn aml ar eu pwynt isaf, ac y maent angen help ar frys. Ond gwnaed i dros 350 o gleifion yng Nghymru llynedd aros hyd at chwe mis cyn cael eu trin. Dyw hyn ddim yn ddigon da.

“Cafwyd peth cynnydd yn y maes hwn dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae cannoedd o hyd o gleifion yn cael eu gadael mewn limbo wrth iddynt aros am help ac y mae angen i ni wella’r gefnogaeth yr ydym yn ei gynnig iddynt. Mae Plaid Cymru eisiau gweld rhwydwaith o gyfleusterau adsefydlu preswyl o alcohol a chyffuriau ym mhib rhan o Gymru fel y gall cleifion bregus gael mynd at ofal yn syth.

“Mae angen i ni hefyd fabwysiadu agwedd o leihau niwed er mwyn atal nifer y marwolaethau oherwydd cyffuriau a derbyniadau i ysbytai sydd wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. Byddai hyn yn golygu cyflwyno mannau diogel i chwistrellu, fel sydd wedi cael ei gynnig gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid Cymru, Arfon Jones.

“Gwyddom fod camddefnyddio sylweddau yn broblem fawr ar ein strydoedd, a gŵyr Plaid Cymru fod llawer mwy y gallai’r llywodraeth Lafur wneud i fynd i’r afael â’r broblem, helpu’r sawl sydd ei angen, a gwneud ein strydoedd yn ddiogelach.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.