Elin Jones

Ymgeisydd Ceredigion

Elin Jones - Ceredigion

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Elin Jones wyf i. Rwyf wedi cynrychioli Ceredigion yn y Senedd ers 1999. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bûm yn Weinidog yn Llywodraeth Cymru’n Un, ac yn y tymor diwethaf, yn Llywydd. Yn y rôl hon, rwyf wedi goruchwylio newid y Cynulliad yn Senedd a phleidleisiau i bobl 16 ac 17 oed.

Rwyf hefyd wedi parhau yn weithredol ym mywyd gwleidyddol Ceredigion, gan weithio gydag etholwyr a chymunedau i godi materion gyda Llywodraeth Cymru, y Cyngor a’r bwrdd iechyd, ac i achosi newidiadau cadarnhaol yn f’etholaeth.

Un o’r llwyddiannau yr wyf fwyaf balch ohono yw arwain yr ymgyrch i sicrhau dyfodol Ysbyty Bronglais– ysbyty sy’n strategol bwysig nid yn unig i Geredigion, ond i’r Canolbarth i gyd.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Bydd y pum mlynedd nesaf yn canolbwyntio ar ail-adeiladu ein cymdeithas a’n cymunedau wedi Covid. Bu’r effaith yng Ngheredigion yn enfawr. Fel etholaeth sy’n dibynnu’n drwm ar dwristiaeth, rydym eisiau gweld pobl yn dychwelyd, ond mewn ffordd ddiogel - a bydd hyn yn dibynnu llawer ar gefnogaeth a roddir gan Lywodraeth Cymru, pwy bynnag sy’n ei arwain. Bydd angen i ni sicrhau hefyd bod ystyriaeth yn cael ei roi i’n stryd fawr, sydd yn amlwg wedi dioddef yn sgil Covid. Hefyd, bydd angen i’r Senedd nesaf gefnogi pobl ifanc, i wneud yn siŵr y gallant barhau i fynd at gyfleoedd addysg a gwaith.

Beth wnewch chi dros Geredigion petaech yn cael eich ethol?

Os caf fy ail-ethol, byddaf yn parhau i chwarae rhan yn Nhîm Ceredigion - cynrychioli a helpu pobl sydd mewn mwyaf o angen, a rhoi i bobl y wybodaeth ddiweddaraf am Covid a’r gefnogaeth sydd ar gael.

Byddaf yn parhau i frwydro dros wasanaethau iechyd modern a hygyrch i Geredigion. Mae angen buddsoddi cyson ym Mronglais a digon o staff sydd wedi eu hyfforddi’n lleol. Rhaid cryfhau gwasanaethau iechyd meddwl, yn y gymuned ac mewn gofal argyfwng, a mwy o wasanaethau deintyddol yn cael eu darparu’n lleol.

Rhaid i ni wella ein gwasanaethau bws a rheilffordd, gan gynnwys y cyswllt rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae angen mwy o bwyntiau gwefru i geir trydan, a llwybrau cerdded a beicio diogel i gysylltu ein trefi a’n pentrefi. Rhaid i ni gynhyrchu a bwyta mwy o fwyd yn lleol, ac y mae arnom angen mwy o bŵer a thrydan gwyrdd.

Mae ar ein pobl ifanc angen tai fforddiadwy a chyfleoedd, gan ddefnyddio polisïau cynllunio a thai arloesol. Rydym eisiau ein cyfran deg o fuddsoddi yn ein heconomi gwledig, cefnogi ein prifysgolion, ein ffermydd a’n busnesau twristiaeth. Mae angen cefnogi canol ein trefi i ddod yn gyrchfannau deniadol i ymwelwyr a gwasanaethau.