Iechyd a lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth genedlaethol

iechyd_meddwl.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad adroddiad y Cynulliad ar gymorth iechyd meddwl emosiynol a meddyliol i blant a phobl ifanc yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a dysgu gydol oes ac aelod o'r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg,

“Dyma'r diweddaraf mewn cyfres hir o adroddiadau sy'n tynnu sylw at y ffaith fod diffyg argaeledd gwasanaethau Iechyd Meddwl plant a phobl ifanc. Tynnwyd sylw at llawer o'r canfyddiadau hyn mewn adroddiad blaenorol a gyhoeddwyd yn 2014 gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg diwethaf y Cynulliad.

"Mae'n annerbyniol fod rhaid i blant a phobl ifanc fod yn ddifrifol wael cyn eu bod yn derbyn mynediad at y gwasanaethau iechyd meddwl priodol. Yn llawer rhy aml mae gormod o blant a phobl ifanc yn cael eu gadael heb y gefnogaeth angenrheidiol fyddai’n atal eu salwch meddwl rhag gwaethygu. Mae’n rhaid sicrhau buddsoddiad sylweddol o ran atal ac ymyrryd yn gynharach yn achos rheiny sy’n dangos arwyddion cynnar o broblemau iechyd meddwl ac emosiynol. I’r plant a'r pobl ifanc hynny sydd yn cwrdd â'r meini prawf i gael mynediad at wasanaethau CAMHS, mae'n annerbyniol eu bod hwythau hefyd yn dod ar draws anawsterau gan gynnwys amseroedd aros hir.

"Cred Plaid Cymru y dylai iechyd a lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth genedlaethol. Dyna pam yn ein cynhadledd ddiwethaf, fe wnaethom gyhoeddi y byddem yn darparu adnoddau ychwanegol i fynd i'r afael â'r argyfwng hwn a gosod dirwy i fyrddau iechyd sydd methu â sicrhau bod yr adnoddau ychwanegol hynny yn arwain at well perfformiad.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.