Dylai’r etholiadau lleol benderfynu pwy sydd orau i lanhau a chynnal yr amgylchedd lleol

31198854616_f1a52bd0c5_z_(1).jpg     31234523015_cce10cb8a3_z_(1).jpg

 

Mae cynghorau dan reolaeth Plaid Cymru wedi dangos y ffordd ymlaen i gynghorau eraill ledled Cymru, yn enwedig pan ddaw’n fater o ailgylchu – dyna oedd y neges gan Aelodau Cynulliad.

Yn ystod cwestiynau i’r Ysgrifennydd Cabinet ar yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw, amlygwyd record Plaid Cymru o lwyddiant pan ddaw’n fater o ailgylchu.

Meddai AC Arfon Siân Gwenllian, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Lywodraeth Leol:

“Cyngor Ceredigion dan reolaeth Plaid Cymru yw’r cyngor sy’n perfformio orau pan ddaw i ailgylchu; mae’r holl gynghorau dan arweiniad y Blaid ar darged pan mae’n dod i ailgylchu. Maent oll ar y ffordd i gyrraedd y targed “dim gwastraff” erbyn 2030- 20 mlynedd cyn targed y Llywodraeth o 2015.”

“Yn anffodus, lle mae’r Blaid yn arwain, mae Llafur- eto fyth -yn llusgo ymhell ar ei hol hi. Blaenau Gwent yw’r cyngor, yn cael eu arwain gan Lafur, sy’n perfformio waethaf o ran ailgylchu. Mae’n amlwg y dylai’r etholiadau lleol sydd ar y gorwel roi cyfle i bobl benderfynu pwy sydd orau i lanhau a chynnal ein hamgylchedd lleol. Mae’n amlwg y Blaid sy’n ailgylchu orau [yng Nghymru].”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas:

“Bydd cynghorwyr Plaid Cymru yn gweithio i gryfhau ein cymunedau. Mae ein cynghorau sy’n cael eu rhedeg gan Blaid Cymru yn osgoi gwastraff ac yn amddiffyn yr amgylchedd yn fwy o lawer na chynghorau a redir gan bleidiau eraill.

“Lle mae Plaid Cymru mewn grym, rydym wedi arwain y ffordd, gan ei gwneud yn haws i drigolion gael gwared â phopeth o boteli plastig i gewynnau babis mewn ffordd ddiogel, lân sydd yn gyfeillgar i’r amgylchedd.

Meddai AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas:

“Ein gweledigaeth am y dyfodol yw cyflwyno polisïau fydd yn ei gwneud mor syml ag sydd modd i drigolion ailgylchu yn effeithiol, a lleihau swm y gwastraff sy’n cael ei anfon i dirlenwi.”

Ychwanegodd Sian Gwenllian AC, yn ystod y cwestiynau amgylcheddol:

 “A ydy’r Ysgrifennydd Cabinet yn cytuno bod angen gwneud mwy i ysgogi a galluogi pobl i ailgylchu er mwyn sicrhau bod pob awdurdod lleol yn cyrraedd safon Ceredigion ac yn ailgylchu 70% o’u gwastraff erbyn 2025?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.