Plaid Cymru yn galw am Fesur Dilyniant yr UE i Gymru

SteffanSimon.jpg

Rhaid i Gymru barhau i gydymffurfio â rheoliadau’r UE er mwyn gwarchod yr amgylchedd, swyddi a’r economi

Mae Plaid Cymru yn galw am Fesur Dilyniant yr UE i Gymru, er mwyn ymgorffori holl reoliadau presennol yr UE yng nghyfraith Cymru. Byddai’r Mesur yn sicrhau y byddai rheoliadau’r UE yn yn parhau i fod yn gymwys yng Nghymru unwaith i Brexit gael ei gwblhau ac yn atal pwerau datganoledig rhag cwympo i ddwylo Llywodraeth San Steffan.

Mewn cynhadledd i’r wasg ar y cyd, pwysleisiodd Steffan Lewis AC, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, a Simon Thomas AC, llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig, bwysigrwydd darparu sefydlogrwydd ac eglurder i fusnesau fydd yn parhau i fasnachu gyda’r UE a’r angen i ddilyn ei reoliadau i wneud hynny.

Bydd Plaid Cymru yn lansio ymgynghoriad yn y flwyddyn newydd am y modd y mae rheoliadau’r UE yn cael eu cymhwyso ym mhob un o brif sectorau diwydiannol Cymru. Bydd hyn yn rhoi gwybodaeth am y modd y gellid gwella rheoliadau presennol yr UE a’u cryfhau pan fydd y pwerau yn dychwelyd i Gymru.

Meddai Steffan Lewis AC, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit:

“Mae ar Gymru angen Mesur Dilyniant yr UE i ymgorffori holl reoliadau presennol yr UE yng nghyfraith Cymru. Bydd hyn yn sicrhau y bydd y safonau sydd modd werthfawr i ni, megis mesurau gwarchod amgylcheddol, safonau bwyd, a’r hawliau y daethom i’w cymryd yn ganiataol fel dinasyddion yr UE, yn parhau i fod yn gymwys i Gymru ar ôl Brexit. Bydd hefyd yn atal Mesur Diddymu’r UE y Ceidwadwyr rhag troi yn ymgais gan San Steffan i gipio’n ôl y pwerau dros faterion sydd eisoes wedi eu datganoli.

“Mae’r hinsawdd wleidyddol yn San Steffan yn gynyddol groes i bobl Cymru. Rhaid i ni ofalu, pa gyfeiriad bynnag yr aiff Teresa May wedi Brexit, a bod symudiad i’r dde yn edrych yn gynyddol debygol, y gall Cymru ddilyn ei llwybr ei hun.

“Mae 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fasnachu gydag Ewrop. Mae’n hanfodol i’n heconomi ein bod yn cadw Cymru yn gydnaws â rheoliadau’r UE. Hyd yn oed os gwelwn gamu’n ôl yn Llundain, rhaid i Gymru fwrw ymlaen yn hyderus.”

Meddai AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas, Ysgrifennydd Cabinet Plaid Cymru dros Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig:

“Ar gyfraith amgylcheddol y bydd Brexit yn effeithio fwyaf. Mae llawer o gyfreithiau Cymru yn seiledig ar dros 200 o reoliadau’r UE sydd yn ymwneud â gwarchod yr amgylchedd a rheoleiddio amaeth a physgodfeydd.

“Dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru. Mae hyn yn arbennig o wir am gyfreithiau ynghylch amaethyddiaeth a’n hamgylchedd, lle mae gan Gymru anghenion gwahanol nad ydynt yn cael eu deall gan lywodraeth bellenig San Steffan. Mae’r UE yn cyfrif am fwy na 90% o allforion amaeth Cymru, a bydd parhau i gydymffurfio â rheoliadau’r UE yn hanfodol er mwyn cynnal y fasnach honno.

“Bydd Plaid Cymru yn lansio ymgynghoriad yn y flwyddyn newydd i gasglu tystiolaeth am y modd y gellir cryfhau rheoliadau presennol yr UE a’u gwella unwaith i bwerau ddychwelyd i Gymru. Allwn ni ddim caniatáu i lywodraeth Geidwadol yn San Steffan wanhau amddiffyniad ein hamgylchedd na thanseilio ein diwydiant amaethyddol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.