Ni fydd modd gorfodi cyfreithiau presennol Cymru diolch i gipio grym gan San Steffan

Senedd_3.JPG

Byddai cyfreithiau presennol Cymru, a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn y dyfodol y tu allan i gymhwysedd y Cynulliad, datgelodd Plaid Cymru. Ni fyddai modd gorfodi rhai cyfreithiau presennol chwaith, diolch i’r ‘cymal cipio grym’ ym Mesur Ymadael yr UE  San Steffan.

Ni fydd modd gorfodi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, sydd â’r nod o wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, a Deddf Amgylchedd 2016, unwaith i Fesur Ymadael yr UE ddod i rym yn San Steffan, oherwydd bod yr amgylchedd yn un o’r 24 maes polisi datganoledig y bydd Llywodraeth y DG yn eu cymryd oddi ar y Cynulliad Cenedlaethol.

Wrth ymateb i gwestiynau gan lefarydd Plaid Cymru ar yr Amgylchedd, Simon Thomas AC, cadarnhaodd Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru nad oedd wedi derbyn unrhyw sicrwydd gan Lywodraeth y DG na fydd Llywodraeth y DG yn tresmasu ar ddeddfwriaeth amgylcheddol Cymreig, nac yn ymyrryd a gwaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Ar ddydd Iau (10 Mai) rhyddhaodd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ddatganiad yn mynegi siom na fu Llywodraeth y DG yn ymwneud â Llywodraeth Cymru ar ymgynghoriad ynghylch Mesur Egwyddorion a Llywodraethiant Amgylcheddol newydd, a fydd yn cael effaith ar feysydd polisi datganoledig.

Er eu bod yn ddeddfwriaeth eisoes, ni fyddai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 na Deddf Amgylchedd 2016 o fewn cymhwysedd y Cynulliad petaent yn cael eu cyflwyno fel Biliau wedi i’r Mesur Ymadael ddod yn ddeddf, gan gadarnhau pryderon fod San Steffan yn tynnu pwerau ymaith oddi ar y seneddau datganoledig.

Yn ychwanegol, fe ddaw rhai cynigion am ddeddfwriaeth y dyfodol yn amhosib unwaith i Fesur Ymadael yr UE ddod yn ddeddf. Ni fydd cynnig i wahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasys yn bosib oherwydd i gyfrifoldebau’r Cynulliad dros ‘les anifeiliaid’ gael ei ddiddymu; byddai cynnig i gyflwyno treth ar ddefnydd plastig unwaith-yn-unig, ac i greu cynllun blaendal dychwelyd  y tu allan i gymhwysedd am i ‘reoliadau pecynnau gwastraff a chynhyrchion’ gael eu symud allan o gymhwysedd y Cynulliad.

Sylw AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas AC oedd:

“Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio o’r cychwyn cyntaf fod Mesur Ymadael yr UE yn mynd ymhell y tu hwnt i’w gylch gorchwyl o weithredu Brexit, ac y mae’n dwyn ymaith gyfrifoldebau oddi ar y seneddau cenedlaethol, gan gynnwys y Cynulliad Cenedlaethol.

“Mae’r ffaith y bydd deddfwriaeth bresennol – a basiwyd eisoes gan y Cynulliad Cenedlaethol – yn y dyfodol yn llwyr y tu allan i sgôp galluoedd y Cynulliad Cenedlaethol yn cadarnhau fod Llywodraeth y DG yn cymryd pwerau ymaith oddi wrth Gymru.

“Nid yn unig y mae gallu’r Cynulliad i greu deddfau newydd yn cael ei wrthdroi, ond mae’n cael ei atal rhag gorfodi cyfreithiau sydd eisoes yn bod.

“Tan yn ddiweddar, yr oedd y Blaid Lafur yn cytuno â Phlaid Cymru ac yn ymladd yn erbyn y cais hwn i gipio grym, ond tra bo’u cydweithwyr yn yr Alban yn parhau i wrthwynebu’r cipio grym, yng Nghymru maent yn gweithio gydag UKIP a’r Torïaid i’w weithredu.

“Rydym wedi cymryd camau breision yng Nghymru ar faterion  megis yr amgylchedd, lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth ac ni allwn ganiatáu i Lywodraeth y DG ddadwneud y cynnydd hwn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.