Plaid Cymru am fynnu rôl ffurfiol i’r cenhedloedd yn nhrafodaethau Brexit

31120242681_dbbc343864_o.jpg

Bydd Plaid Cymru yn mynnu rôl ffurfiol i genhedloedd y DG yn nhrafodaethau Brexit, medd llefarydd y Blaid ar Faterion Allanol, Steffan Lewis.

Mae AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru wedi galw am “agwedd pedair cenedl” at Brexit, gan roi rôl ffurfiol i bob un o Seneddau’r DG, gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Byddai’n rhoi i’r sawl a etholwyd i lywodraethu yng Nghynulliad Cymru, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd yr Alban hawl i drafod ar ran pob un o’r gwledydd hynny, gyda Llywodraeth y DG yn trafod ar ran Lloegr. Byddai’r blaid hefyd yn mynnu fod pob un o’r Seneddau yn cadarnhau’r setliad terfynol.

Dywedodd Mr Lewis, llefarydd y Blaid ar Faterion Allanol, y byddai hyn yn gofalu fod buddiannau pob cenedl yn cael eu gwarchod wrth i’r Wladwriaeth Brydeinig adael yr Undeb Ewropeaidd, nid dim ond Lloegr.

Daeth adroddiad gan y felin drafod drawsbleidiol, Demos, i’r casgliad mai Cymru sydd fwyaf mewn perygl oherwydd cynllun y Torïaid am Brexit caled oherwydd bod ei heconomi’n cael ei gyrru gan allforion i’r UE a’i dibyniaeth drom ar ddinasyddion o’r UE i wneud iawn am y ffaith fod poblogaeth y wlad sydd mewn oedran gwaith yn isel.

Yn ei sylw, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Allanol, Steffan Lewis:

“Mae Cymru yn wynebu bygythiad y funud hon wrth i’r Torïaid barhau i wthio ein heconomi’n nes at y dibyn. Mae ein cysylltiadau economaidd ag Ewrop yn hanfodol er mwyn cynnal ein perfformiad allforio cryf a’r 200,000 swydd ledled Cymru a gynhelir gan y fasnach honno.

“Mae gwledydd eraill y DG yn canolbwyntio llai ar yr UE a’r perygl yw, heb lais cryf ac unedig yn San Steffan i roi’r materion hyn ar yr agenda, y gadewir Cymru i bydru ar y cyrion.

“Bydd ASau Plaid Cymru yn gweithio yn San Steffan i wneud yn siŵr y bydd Llywodraeth y DG yn cymryd agwedd pedair cenedl at ei thrafodaethau Brexit, gan gymryd y pwysau oddi ar yr adran fasnach sy’n brin o adnoddau a heb baratoi, ac i roi i genhedloedd y DG rôl ffurfiol o ran cynrychioli buddiannau eu gwledydd yn y trafodaethau.

“Mae Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol mewn llawer gwell sefyllfa i ddeall anghenion masnachu busnesau Cymru ac economi Cymru, a dylent fod wrth y bwrdd yn gofalu yr atebir yr anghenion hynny.

“Gyda llywodraeth Dorïaidd ddilyffethair yn San Steffan yn cael rhwydd hynt i wneud fel y mynnant gan wrthblaid Lafur wan a rhanedig, caiff Cymru ei hanwybyddu a buan iawn y bydd ein heconomi yn dirywio, gydag oblygiadau difrifol iawn i swyddi, cyflogau a morgeisi pobl.

“Dim ond ASau Plaid Cymru fydd yn sefyll dros Gymru yn San Steffan ac y mae’n hanfodol fod Cymru yn anfon ein heiriolwyr cryfaf i frwydro drosom yn Nhŷ’r Cyffredin.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.