Er mwyn cofrestru ar gyfer Cyfarfod Ymylol, dilyna'r ddolen Zoom. Nodwch os gwelwch yn dda fod ambell i sesiwn i aelodau yn unig. Os ydych yn cael trafferth yn ymuno gyda sesiwn i aelodau yn unig, ebostiwch [email protected]

Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn

Dydd Iau

17:30

Cymru i Bawb, trafodaeth panel gyda ein Adrannau – wedi ei gadeirio gan Leanne Wood

Beth yw'r materion sy'n wynebu aelodaeth amrywiol ein gwlad a'n plaid a sut allwn ni fynd i'r afael â nhw gyda'n gilydd? Gallwn ddechrau trwy gysylltu a chefnogi aelodau'r Blaid trwy eu gwaith gyda'n Adrannau. Trwy waith ein Adrannau gallwn helpu i wthio tuag at Gymru wirioneddol gynhwysol a chroesawgar.

Cofrestra ar Zoom


17:30

Nid 'y naill neu'r llall' – Sut i greu sector rhentu preifat teg heb wrthdaro rhwng tenantiaid a landlordiaid gyda Cymdeithas Landlordiaid Preswyl

Ymunwch â Chymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl i glywed beth yw blaenoriaethau polisi’r sefydliad cynrychioladol ar gyfer landlordiaid mwyaf yn y DU cyn etholiad y Senedd 2021. Gyda phanelwyr o Blaid Cymru a'r sector tai, mae'r digwyddiad hwn yn addo datgelu llawer am uchelgeisiau i'r sector rhentu preifat am flynyddoedd i ddod.

Cofrestra ar Zoom


17:30

Sbaen, Democratiaith a’r Cwestiwn Cenedlaethol

Pam mae gan Sbaen gymaint o broblem gyda Gwlad y Basg a Chatalonia? Mae pleidiau asgell chwith, canol de a de eithafol wedi uno yn eu hymgais i amddiffyn undod Sbaen ac yn gwrthwynebu unrhyw refferendwm ar annibyniaeth i Gatalonia. Mae'r asgell dde eisiau lleihau'r ymreolaeth sy' gan lywodraethau Gwlad y Basg a Chatalonia.

Mae'r cyfarfod ymylol hwn yn gyfle i glywed gan gynrychiolydd o Bildu, plaid sydd o blaid annibyniaeth radical ac sydd wedi gwneud cynnydd sylweddol er gwaethaf gwladwriaeth Sbaen, ac o ERC (y blaid weriniaethol asgell chwith), sef plaid Oriol Junqueras sydd yn y carchar ac sydd yn cael ei rwystro rhag cymryd ei sedd yn Senedd Ewrop gan Sbaen.

Cofrestra ar Zoom


19:00-19:45

Hawliau a Materion LHDT+ yng Nghymru Fodern gyda Plaid Pride

Wrth siarad ag Ymgeiswyr a Chynrychiolwyr LHDT+ rydym yn trafod sut y gallem ni llywio'r dirwedd wleidyddol a'r materion sy'n ein gwynebu. Sut y gallwn gefnogi aelodau o Plaid Pride a'u grymuso i ddod yn actifyddion Plaid. Ein gwaith yw hyrwyddo hawliau LHDT + ar lefel Cymraeg, Ewropeaidd a Byd-eang a llunio polisïau o fewn Plaid Cymru. Ein nod craidd yw sefydlu Gweriniaeth Gymreig annibynnol sy'n gyfartal, yn gyfiawn yn gymdeithasol ac yn deg.

Aelodau yn Unig

Cofrestra ar Zoom


19:45-20:30

Yn Gymry a BME: ymestyn am amrywiaeth a chynhwysiant gyda Plaid BME

Mae Plaid BME yn falch o gyflwyno ein hadran yma. Ein nod yw ymgysylltu, grymuso ac eirioli lleisiau BME yng ngwleidyddiaeth Cymru, er mwyn adeiladu Cymru sy'n wirioneddol gynrychioliadol o'i holl bobl. Mae ein hadran eisiau dechrau'r sgwrs am ein lle yng Nghymru, ein hunaniaethau a sut y gallwn ennyn diddordeb eraill mewn cynrychioli rhannau o'n cymunedau na clywir yn aml. Rydym hefyd yn awyddus i weithio gyda lleisiau ymylol eraill i gydnabod natur groestoriadol ein brwydr tuag at ddatblygu Cymru lle mae gan bawb siawns gyfartal o lwyddo, trwy addysg, cyflogaeth, tai a chynrychiolaeth wrth wneud penderfyniadau.

Aelodau yn Unig

Cofrestra ar Zoom


19:45-20:30

Pam Ymuno gyda Undeb Llafur? Gyda Undeb

Byddwn yn trafod buddion a manteision ymuno ag Undeb a sut y gall bod yn aelod o undeb helpu chi yn ystod eich cyflogaeth. Rydym yn ymgyrchu o dan ymbarél Plaid Cymru ar faterion undebau llafur o fewn ein hundebau ein hunain a mudiad ehangach y gweithwyr. Rydym yn weithgar yn ymgyrchu dros gydraddoldeb o fewn y mudiad gweithwyr.

Aelodau yn Unig

Cofrestra ar Zoom


20:30-21:15

Pub Quiz gyda Plaid Ifanc

Cwis chwarae-ar-eiriau a digwyddiad cymdeithasol ar gyfer aelodau Plaid Cymru.

Profwch eich gwybodaeth, cwrdd â ffrindiau a chael hwyl.

Aelodau yn Unig

Cofrestra ar Zoom


20:30-21:15

Menywod a’r gweithle gyda Merched Plaid

“Nid wyf yn credu bod gwleidyddiaeth etholedig yn gyfeillgar i fywyd teuluol.” Mae Bethan Sayed AS yn dyfynnu bod yn rhiant fel un o’r rhesymau dros beidio â cheisio ailetholiad yn Etholiadau Senedd Mai 2020. Mae Merched Plaid yn gwahodd ei aelodau i archwilio'r materion sy'n ymwneud â dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth / tadolaeth; cydbwyso gwaith, bywyd a gwleidyddiaeth; yr anawsterau sy'n wynebu menywod mewn gwleidyddiaeth. Gwleidydd etholedig fydd yn arwain y drafodaeth.

Aelodau yn Unig

Cofrestra ar Zoom


Yn ol i'r top

Dydd Gwener

13:45-14:30

‘Cefnogi’r Bil’ – Hawl i Dai i Bawb gyda Tai Pawb

Mae Cymru yng nghanol argyfwng tai.

Mae tymor cynadledda 2020 yn ein cyrraedd ar adeg dyngedfennol, nid yn unig i’r sector tai yng Nghymru, ond i gydraddoldeb a hawliau dynol – yn enwedig yn sgil COVID-19, sydd wedi golygu bod pwysigrwydd aros gartref yn ganolog i’r holl negeseuon iechyd cyhoeddus. I ormod o bobl, mae ‘cartref’ yn ansicr, yn anfforddiadwy, neu’n anaddas at y diben.

Bydd ein panelwyr yn dadlau o blaid ymgorffori’r Hawl i Dai Digonol yng nghyfraith Cymru, a chredwn mai dyma’r cam uchelgeisiol sydd ei angen i ddod â’r argyfwng tai i ben, a darparu opsiynau tai hygyrch a chynaliadwy i bawb yng Nghymru. Cewch glywed gan rai o brif fudiadau tai a digartrefedd Cymru:

Alicja Zalesinska | Cyfarwyddwr | Tai Pawb

John Puzey | Cyfarwyddwr | Shelter Cymru

Matt Dicks | Cyfarwyddwr | CIH Cymru

Cofrestra ar Zoom


13:45-14:30

Adeiladu Cymru Well gyda CECA

Ydi beth a sut y byddem yn adeiladu yn “gymwys at y dyfodol”?

Ar ddechrau’r degawd newydd roeddem yn wynebu nifer o heriau yn barod o ran sut i “adeiladu Cymru well”? Mae’r pandemig wedi dod a llawer o’r heriau yma i’r wyneb unwaith eto. Mewn un ffordd mae hyn yn gyrru’r brys, mewn ffyrdd eraill mae’n gyrru ni tuag at atebion eraill. Mae’r mater o newid hinsawdd wedi bod yn argyfyngus ers cyn y pandemig. Mae sut i gysidro materion cymdeithasol ac amgylcheddol law yn law a materion economaidd yn fater sydd fwyfwy pwysig.

Bydd y sesiwn yma yn cysidro rol isadeiledd, adeiladau a tai mewn cefnogi sut y byddem yn byw ein bywydau yn y dyfodol.

Cofrestra ar Zoom


13:45-14:30

Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Hoffai Fferylliaeth Gymunedol Cymru eich gwahodd i fynychu drafodaeth ar ein maniffesto ar gyfer etholiad Senedd Cymru yn 2021, a materion yn ymwneud a fferylliaeth cymunedol yn codi o Covid-19.

Cofrestra ar Zoom


15:30 – 16:15

Gadael Neb ar Ôl: Sicrhau newid gyda Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Ymunwch â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots, a Rhun ap Iorwerth AS, Gweinidog yr Wrthblaid dros Iechyd a Chyllid, i drafod adroddiad diweddaraf y Comisiynydd Gadael Neb ar Ôl. Mae’r adroddiad yn disgrifio’r effaith sylweddol y mae Covid-19 wedi’i chael ar bobl hŷn, ac yn gosod y camau gweithredu sydd eu hangen wrth i ni symud ymlaen i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cyfrannu’n llawn at yr adferiad yng Nghymru, ac yn gallu cael gafael ar unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt dros fisoedd y gaeaf.

Bydd y sesiwn yma’n canolbwyntio ar sut gallwn sicrhau newid yn ystod y misoedd nesaf a’r blaenoriaethau yn nhymor nesaf y Senedd cyn yr etholiad y flwyddyn nesaf.

Cofrestra ar Zoom


15:30 – 16:15

Adeiladu'n Ôl yn Dda: Sut y bydd yn cael ei gyflawni gan Lywodraeth Blaid Cymru

Ymunwch â ni i glywed Gweinidog Economi Cysgodol Plaid Cymru, Helen Mary Jones AS, yn amlinellu sut y bydd rhaglen lywodraethol Plaid yn ailadeiladu economi Cymru yng ngoleuni Covid-19. Gyda diweithdra cynyddol, newidiadau i'r farchnad lafur, a gostyngiad mewn cynhyrchiant ac allbwn economaidd, pa fesurau y bydd Plaid Cymru yn eu cyflwyno mewn Llywodraeth i sicrhau twf economaidd a chywirdeb sy'n ymgorffori cynaliadwyedd a chydraddoldeb ledled Cymru?

Noddir gan CIPD Cymru, a'i gadeirio gan Gyfarwyddwr Deryn, a chyn AC Plaid, Nerys Evans.

Cofrestra ar Zoom


16:30 – 17:15

Cymunedau a COVID - beth nesaf? gyda Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Mae gweithgarwch cymunedol wedi bod yn hanfodol i’n helpu ni i ymdopi ag effeithiau COVID-19. Wrth i ni symud i gyfnod lle mae argyfyngau economaidd ac iechyd yn cyfuno, mae gan sefydliadau cymunedol rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo llesiant a chadernid lleol.  

Bydd y digwyddiad hwn yn clywed gan ddwy fenter gymunedol wahanol ynghylch y gwaith maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw a sefydliadau tebyg yn darparu cymorth hollbwysig mewn cynifer o gymunedau yng Nghymru

Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Mabon ap Gwynfor; ymhlith y siaradwyr eraill mae Chris Johnes o Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Ceri Cunnington o Gwmni Bro Ffestiniog a Claire Pugh o We ar Plas Madoc.

Cofrestra ar Zoom


16:30 – 17:15

Banc Cambria

Banc Cambria yw banc cymunedol Cymru. Wrth inni agoshau at ddod yn weithredol, dewch i gwrdd â rhai o dîm Banc Cambria a chlywed mwy am eu cynlluniau cyffrous i ddod â banc cymunedol dielw, sy'n eiddo i Gymru, sy'n canolbwyntio ar Gymru, i bob rhan o Gymru.

Cofrestra ar Zoom


16:30 – 17:15

#5050Amrywiol gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

I ba fesurau cadarnhaol y mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol ymrwymo i sicrhau cynrychiolaeth amrywiol yn y Senedd ac mewn llywodraeth leol? Yn dilyn cyhoeddiad yr adroddiad gan y Pwyllgor Diwygio Etholiadol y Senedd, mae grwp o 16 sefydliad sy'n cynrychioli tua 17k o bobl yn galw am weithredu cadarnhaol gyda'u hymgyrch #5050Amrywiol/#Diverse5050. Bydd y sesiwn hon yn trafod sut y bydd angen cwotâu, cyhoeddi data amrywiaeth, ac ymrwymiad i newid i weld Senedd wirioneddol amrywiol.

Cadeirydd: Sian Gwenllian AS

Panel: Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Tîm Cymorth Ieuenctid a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru (EYST), a Chyngor Hil Cymru.

Cofrestra ar Zoom


Yn ol i'r top

Dydd Sadwrn

13:00 – 13:45

Cyngor ar Bopeth: Y Dreth Doredig?: Beth mae Covid19 yn ei olygu i ddyfodol y dreth Gyngor yng Nghymru? 

Mae Coronavirus wedi cael effaith ddigynsail ar gyllid y cartref. Er gwaethaf ymyriadau i amddiffyn incwm pobl a rhoi opsiynau iddynt leihau eu costau, rydym yn gweld pobl yr effeithir arnynt gan yr argyfwng sy'n ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

Gyda Threth y Cyngor yw'r prif fater dyled i'r bobl y mae Cyngor ar Bopeth yn ei helpu, mae angen i lunwyr polisi yng Nghymru gymryd camau i atal pobl rhag cwympo ymhellach i ddyled Treth Gyngor wrth inni symud i gam nesaf argyfwng Coronavirus. Ymunwch â'n panel gan gynnwys Helen Mary Jones AS a Delyth Jewel AS i drafod dyfodol y Dreth Gyngor.

Cofrestra ar Zoom


13:00 – 13:45

British Heart Foundation Cymru

Yn ymuno â chynrychiolwyr Sefydliad Calon Prydain Cymru bydd dau glinigwr allweddol o bob rhan o Gymru a Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth MS.

Mae dyfodol Cynllun Cyflenwi Clefyd y Galon yn ansicr, ond mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gyfeiriad strategol ar gyfer diagnosis, trin a gofalu am glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed y tu hwnt i 2021. Bydd panelwyr yn anelu at gwmpasu tair prif thema:

  1. Canfod a rheoli cyflyrau risg uchel yn gynnar, megis pwysedd gwaed uchel, ffibriliad atrïaidd a cholesterol uchel
  2. Mynediad teg ac amserol i lwybrau gofal o ansawdd uchel a system gyfan
  3. Pwysigrwydd a gwerth defnyddio data i yrru gwella ansawdd

Cofrestra ar Zoom


15:40 – 16:25

GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔL! mewn datblygiad cynaliadw gyda Hwb Cymru Affrica

Yng Nghymru mae gennym draddodiad balch o Ddatblygu Rhyngwladol, undod a heddwch. Mae gennym sector weithgar ac amrywiol o bobl sy’n gweithio ar gysylltiadau cymunedol, iechyd a masnach deg; ac mae angen dathlu hyn. Ond yn 2020, mae COVID-19 a’r mudiad Black Lives Matter wedi dangos i ni pa mor rhyng-gysylltiedig ydym, a pha mor bell y mae’n rhaid i ni fynd i roi terfyn ar anghydraddoldebau rhyngwladol mewn ffordd nad yw’n cyflawni strwythurau coloniaid. Mae lles Cymru’n dibynnu ar les byd-eang. Ymunwch â Dr Dai Lloyd a Hub Cymru Africa i drafod ein gweledigaeth ar gyfer Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang.

Cofrestra ar Zoom


Yn ol i'r top