“Gall Cymru wneud yn well”: Rhun ap Iorwerth yn amlinellu neges y Blaid ar Ddydd Gŵyl Dewi

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Plaid Cymru yn defnyddio Dydd Gŵyl Dewi i amlygu cyfraniadau Cymru
Mae Plaid Cymru wedi defnyddio eu cynnig Dydd Gŵyl Dewi i amlygu gorffennol, presennol a dyfodol Cymru, ym meysydd yr economi, iechyd ac addysg.

Yn y ddadl, a barodd awr, tynnodd y blaid sylw at y cyfraniadau a wnaed gan Gymru fel un o’r cenhedloedd diwydiannol cyntaf, yn ogystal â’r rhan a chwaraewyd gan gymdeithasau cymorth meddygol i ysbrydoli creu’r GIG. Mewn addysg, Cymru oedd yr arloeswyr mewn darpariaeth addysg uwchradd gyda’r ysgol gyfun gyntaf yn y DG, gan adeiladu ar draddodiad oed dyn ymestyn ôl at y 1900au cynnar.

Nododd y blaid wedyn, ar gyfer ein presennol a’n dyfodol, y gall Cymru wneud yn well ac y dylai. Sylwodd y blaid ar berfformiad yr economi o gymharu â mannau eraill, gyda GVA yn parhau yn is na Lloegr. Dadleuir y dylai cenedl a welodd gymaint o arloesi technolegol ac a fu unwaith yn allforiwr mwyaf y byd wneud yn well.

Tynnodd y blaid sylw hefyd at y rhestri PISA mewn addysg, lle’r oedd y sgoriau mewn mathemateg, darllen a gwyddoniaeth yn is yn 2015 nac yn 2006, ac yn is na chyfartaledd y DG. Sylwodd y blaid hefyd yr amseroedd aros hir am ddiagnosis a thriniaeth yn y GIG fel maes arall lle dylid gwella perfformiad.

Ond seiniodd y blaid hefyd nodyn cadarnhaol, gan ddweud fod 20 mlynedd yn ifanc i ddemocratiaeth. Tynnodd siaradwyr Plaid Cymru sylw at y ffaith fod llwyddiannau’r gorffennol yn dangos y gallai Cymru unwaith eto arwain.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth fod angen i Lywodraeth Cymru ddangos cynnydd yn y prif feysydd erbyn yr etholiadau nesaf, ac na fyddai mwy o’r un peth yn ddigon da.

Wrth siarad wedi’r ddadl, meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun Ap Iorwerth:

“Nid yn unig y bu Cymru yn fan geni diwydiant, ond man geni hefyd y GIG, ac arloeswr mewn addysg uwchradd. Yn anffodus, oherwydd methiannau cyson polisïau Llafur a’r Torïaid, rydym wedi colli’r hyder yn ein gallu i arwain yn y meysydd hyn. Mae perfformiad cyson wael yn yr economi, addysg, ac iechyd dan lywodraeth Lafur wedi gostwng disgwyliadau i’r fath raddau fel bod yr union lywodraeth honno yn dathlu pan ddywed adroddiad ei fod yn perfformio ‘ddim gwaeth’ na’r Torïaid yn Lloegr.”

“Dyw hyn ddim yn ddigon da. Fe all Cymru wneud yn well, ac fe ddylai. Yr oedd maniffesto diweddar Plaid Cymru ar gyfer y cynulliad yn fanwl ac yn uchelgeisiol dros ein gwlad. Yn lle hynny, mae gennym lywodraeth sy’n fodlon rheoli dirywiad ac sy’n dweud mai eu prif bwynt yw nad Toriaid ydynt. Onid yw’n bryd i ni ddefnyddio ein gorffennol llwyddiannus i greu dyfodol llwyddiannus a ffyniannus?

“Mae Plaid Cymru yn rhybuddio’r Llywodraeth Lafur ein bod eisiau gweld Cymru yn gwneud yn well dros dymor y Cynulliad hwn. Rhaid i ni allu edrych yn syth ar ddinasyddion Cymru a dweud fod llywodraethu datganoledig yn arwain at well canlyniadau, nid rhai gwaeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.