Angen fersiwn Gymreig o ddata economaidd ‘GERS’, medd Adam Price

Adam-Conf-221.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC, heddiw wedi galw am gyflwyno data economaidd penodol i Gymru er mwyn gwella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael am gyflwr ein heconomi.

Daw galwad Adam Price AC wrth i ffigyrau GERS (Government Expenditure and Revenue Scotland) gael eu cyhoeddi heddiw – data sy’n darparu dadansoddiad manwl o gyfrifon y sector gyhoeddus.

Ychwanegodd y byddai fersiwn Gymreig o GERS yn darparu mwy o dryloywder ac yn galluogi’r llywodraeth i weithredu polisiau economaidd clyfrach, wedi eu teilwra i fodloni anghenion arbennig yr economi Gymreig.

Dywedodd Adam Price AC Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Credai Plaid Cymru fod gwella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael yn allweddol i adfer ein heconomi’n llwyddiannus.

“Ar hyn o bryd, mae diffyg gwybodaeth economaidd sy’n benodol i Gymru ac mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd i luniwyr-polisi ffurfio strategaeth sydd wedi ei theilwra i ofynion penodol yr economi Gymreig.

“Cyn Etholiad y Cynulliad fis Mai, cynigiodd Blaid Cymru weithio gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i sicrhau fod ystod ehangach o ystadegau yn cael eu cynhyrchu ynghylch perfformiad yr economi Gymreig, yn cynnwys ffigyrau GVA chwarterol cyfredol, set lawn o gyfrifon cenedlaethol, yn cynnwys data mewnforio-allforio ar gyfer nwyddau a gwasanaethau ar lefelau o fewn a thu allan i’r DG.

“Fe wnaethom hefyd gynnig y dylid datblygu rhestr genedlaethol o’r galw am nwyddau a gwasanaethau sylfaenol megis bwyd, tai ac ynni er mwyn adnabod cyfleoedd posib eraill i gwmniau domestig.

“Tra’r oeddem yn falch o weld Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi dadansoddiad manwl o gyflwr yr economi Gymreig yn gynharach eleni, mae’n hanfodol nad rhywbeth unigryw oedd hyn a bod y llywodraeth yn comisiynu gwaith o’r fath ar sail flynyddol a swyddogol.

“Gyda’r Alban yn cyhoeddi ei ffigyrau GERS heddiw, mae’n hen bryd fod disgwyl i Lywodraeth Cymru gynhyrchu adroddiad blynyddol ar yr economi, yn cynnwys tabl mewnbwn-allbwn manwl a set lawn o gyfrifon sector gyhoeddus, yn debyg i’r cyhoeddiad Albanaidd.

“Credai Plaid Cymru y byddai hyn yn arwain at bolisiau clyfrach fyddai yn eu tro yn rhoi hwb i dwf, cynhyrchiant a swyddi da – conglfeini adferiad economaidd llwyddiannus.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.