Plaid yn addo buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf gyda pholisi o ofal plant am ddim

Helen_Mary_a_Simon.jpg

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad Helen Mary Jones (Llanelli) a Simon Thomas (Gorllewin Caerfyrddin) wedi ymweld â meithrinfa’r Gamfa Wen yng Nghaerfyrddin i dynnu sylw at addewid y Blaid i gynnig gofal plant am ddim i bob plentyn teirblwydd oed yng Nghymru.

Mae Plaid Cymru wedi addo cynyddu nifer yr oriau o addysg blynyddoedd cynnal seiliedig ar chwarae fydd ar gael i blant tair oed o 10 awr i 30 awr bob wythnos os bydd yn ffurfio Llywodraeth Cymru nesaf wedi etholiadau’r Cynulliad ar Fai 5.

Meddai ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Lanelli a’r Gweinidog cysgodol dros Blant a Phobl Ifanc, Helen Mary Jones:

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein plant a’n pobl ifanc o’r crud i’r yrfa. Dyna pam ein bod yn addo cynnig gofal plant am ddim i bob plentyn teirblwydd oed yng Nghymru.

"Mae meithrinfeydd fel yr un y byddwn ni’n ymweld â hi heddiw yn chwarae rhan hanfodol yn rhagolygon addysgol ein plant at y dyfodol, a’u datblygiad cymdeithasol.

"Yn ogystal â rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i’n plant, gallai ein polisi helpu rhieni sydd eisoes yn defnyddio gofal plant i arbed dros £100 yr wythnos. Mae rhieni ar draws Cymru yn talu mwy am ofal plant na rhieni yn y rhan fwyaf o’r DG. Cynyddodd costau gofal plant o 40% ers 2011 yng Nghymru, sy’n ei gwneud yn anodd i rieni ddychwelyd i waith."

Ychwanegodd Simon Thomas AC, ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Orllewin Caerfyrddin a’r Gweinidog Addysg cysgodol:
"Mae Cymru ar ôl cenhedloedd eraill y DG o ran safonau academaidd rhyngwladol PISA, a buddsoddi mewn system addysg gynhwysfawr yw un o’r dulliau mwyaf effeithiol o wella rhagolygon ein plant mewn bywyd.

Dengys ymchwil y bydd plant o gefndiroedd difreintiedig yn elwa fwyaf o gynyddu’r ddarpariaeth hon, gan eu helpu i gyrraedd eu llawn botensial. Fe gaiff hyn effaith gadarnhaol ar yr economi ac ar ein cymdeithas gyfan.

Gallai ein polisi ni helpu i godi teuluoedd allan o dlodi, galluogi rhieni i weithio a chael mwy o incwm i’w ddefnyddio, a chyfrannu hefyd at yr economi.

Buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf a chreu Cymru addysgedig yw un o brif flaenoriaethau Plaid Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.