Cwesiynnau'r Comisiwn Gofal

Mae'r Comisiwn Gofal yn ymchwilio sawl thema sy'n ymwneud a gofal cymdeithasol. Darllenwch trwy'r themâu yma a gosodwch eich barn yn y blwch sylwadau isod. Er mwyn helpu ni i wybod at beth rydych yn cyfeirio, nodwch ba thema rydych yn trafod uwchben bob sylw.


Bydd pob sylwad yn cael eu cadw'n ddienw a byddwn yn eich diweddaru ar waith y Comisiwn. Gallwch dad-danysgrifio o'r e-byst hyn unrhyw bryd.


Gallwch hefyd lawrlwytho'r themâu gan glicio yma ac anfon eich sylwadau mewn e-bost i post@plaid.cymru neu trwy'r post i Blaid Cymru, Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd. CF10 4AL.

Themâu i sesiynau

Thema 1   Y gwerthoedd sy’n sail i ofal cymdeithasol

Beth yw ystyr ‘canoli ar yr unigolyn’ yn ymarferol?

Pa fodel o ofal cymdeithasol sy’n sicrhau gweithredu hawliau rhywun sydd am gyrchu’r gwasanaeth?

Sut mae cadw cydbwysedd rhwng grymuso ac ymyrryd?

Beth yw rôl taliadau uniongyrchol mewn gofal cymdeithasol yn y dyfodol?

Beth fedr personoleiddio olygu? All ‘personoleiddio’ fodoli heb farchnadeiddio gofal cymdeithasol?

Beth yw’r modelau gorau am gyflwyno gofal cymdeithasol o safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth, darparwr y gwasanaeth ac yn ariannol?

Thema 2   Technoleg

Pa ddatblygiadau mewn technoleg sydd ar y gorwel, h.y., teleofal, teleiechyd, D.A., robotiaid etc.?

Beth yw eu defnydd posib mewn gofal cymdeithasol?

Beth yw manteision ac anfanteision eu defnyddio?

Beth fyddai’r oblygiadau i’r gweithlu ac ar gyfer cyllido o ymgorffori’r dulliau hyn mewn gofal cymdeithasol?

Thema 3   Rôl y sectorau anstatudol

Beth yw’r heriau i’r (a) trydydd sector a (b) y sector preifat ar hyn o bryd?

Beth yw’r rôl fwyaf effeithiol i (a) y trydydd sector a (b) y sector preifat mewn perthynas â’r sector statudol mewn cyflwyno gofal cymdeithasol?

Beth fedr (a) y trydydd sector a (b) y sector preifat gynnig na all y sector statudol gynnig a vice versa?

Os bydd (a) y trydydd sector neu (b) y sector preifat i chwarae rhan o ran cyflwyno ar raddfa fawr, pa gyfrifoldeb sydd gan y sector statudol i alluogi hyn? H.y., comisiynu hygyrch, partneriaeth mewn cynllunio a dylunio gwasanaethau.

A fyddai gan (a) y trydydd sector neu (b) y sector preifat y gallu i gyflwyno ar raddfa fawr dros y tymor hir?

Thema 4   Dementia a chyflyrau eraill cysylltiedig ag oedran

Beth yw’r rhagolygon am gyffredinolrwydd a digwyddiadau o dementia yng Nghymru?

Pa driniaethau effeithiol sydd ar y gorwel?

Sut y gellid disgwyl i’r triniaethau hyn effeithio ar gyffredinolrwydd a digwyddiadau o dementia yng Nghymru?

Pa wasanaethau sydd eu hangen?

Lle dylai’r cydbwysedd rhwng darparu/cyllido’r gwasanaeth orwedd? Mewn ymyriadau cynnar neu i unigolion gyda chyflyrau datblygedig a dibyniaeth uchel?

Pa gyflyrau eraill cysylltiedig ag oedran sydd angen eu hystyried yn ychwanegol at dementia?

Pa fodelau newydd a blaengar o wasanaethau sydd ar gael neu yn ddichonadwy?

Thema 5   Recriwtio, hyfforddi a chadw staff

A yw galluedd presennol y gweithlu yn cwrdd â’r angen? Beth fydd ei angen o ran niferoedd a chategorïau o weithwyr i gwrdd ag anghenion y dyfodol?

Beth yw oblygiadau anghenion y dyfodol, h.y., nifer defnyddwyr gwasanaeth, cyllido, modelau newydd o wasanaeth, o ran recriwtio a hyfforddi staff?

Beth sydd angen ei wneud i gadw gweithwyr hyfforddedig/cymwys/profiadol?   

Thema 6   Gweithio’n effeithiol gydag iechyd

Pa fodelau o integreiddio a ddatblygwyd?

Beth yw’r heriau/rhwystrau ac a oes atebion?

Ar ba lefel y dylai integreiddio gydag Iechyd ddigwydd?

Sut mae modd sicrhau cysondeb gwasanaeth i’r unigolyn, e.e., cartref, seibiant, ysbyty, gofal preswyl a nyrsio?

A ymdriniwyd yn ddigonol â mater llety i bobl fregus a hŷn?

A ddylid wynebu her Unigolion Adnoddau Uchel, ac os felly, sut?

A oes unrhyw gyflyrau, a reolir fel arfer gan y gwasanaethau cymdeithasol, sydd ar hyn o bryd yn gorfod cael eu cyfeirio ymaith o Gymru ond sydd wedi cyrraedd màs critigol yng Nghymru a fyddai’n cyfiawnhau adeiladu darpariaeth arbenigol i Gymru gyfan? Os felly, pa strwythur sydd ar gael i i ddatblygu’r adnodd sydd ei angen yng Nghymru?

Thema 7   Strwythur y dyfodol

A oes gwell strwythur cyllido a rheoli ar gyfer gwasanaeth gofal cymdeithasol effeithiol ac uchel ei barch yng Nghymru?

Beth yw manteision/anfanteision darpariaeth leol/hynod leol, ac a all rhai gwasanaethau weithio ar lefel genedlaethol?

Yng ngoleuni’r bwriad i integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sut mae trefnu cyllido dwy gangen y gwasanaethau hyn?

Beth yw’r oblygiadau i staff o ran perthynas waith agosach rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Pwy ddylai fod yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal safonau’r gwasanaeth?

Pa rôl ddylai aelodau etholedig chwarae o ran cyflwyno a chraffu ar iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol?

Thema 8   Cyllid

A fesurwyd faint o angen fydd yn y dyfodol am ofal cymdeithasol?

Beth yw cost cwrdd â’r angen hwnnw o ran cyllido, staffio ac adnoddau?

Pa ran ddylai meini prawf cymhwyster chwarae mewn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth?

A ddylid codi tâl o gwbl am wasanaethau gofal cymdeithasol neu a ddylai pob gwasanaeth fod ar gael am ddim pan fydd ei angen?

Pa gostau fyddai’n rhesymol eu pasio ymlaen i ddefnyddwyr gwasanaeth, e.e. ffioedd mynediad i glwb cinio, pryd ar glud, gofal uniongyrchol, costau byw mewn gofal nyrsio neu breswyl?

Os mai gwasanaethau am ddim yw’r argymhelliad, a ddylid ymchwilio i bosibilrwydd cymhwyster preswylio?

Sut mae dod o hyd i gostau cwrdd ag anghenion a ragwelir?

Thema 9 Yr iaith Gymraeg

Beth yw cyflwr presennol darparu gofal cymdeithasol yn ddwyieithog?

Beth yw disgwyliadau’r cyhoedd am allu mynd at wasanaethau yn y Gymraeg?

Sut mae galluogi’r gwasanaeth gofal cymdeithasol i fod yn ddwyieithog?

Sut gallwn ni annog mwy o bobl i gyrchu gwasanaethau yn Gymraeg?

Beth yw’r oblygiadau o ran hyfforddi a recriwtio staff?

Oes unrhyw oblygiadau i drefniant y gwasanaeth o ran llwyddo i wneud hyn?

Thema 10 Gofalwyr

Beth yw’r oblygiadau i rôl gynyddol gofalwyr di-dâl?

Beth yw oblygiadau derbyn gofalwyr fel rhan hanfodol o’r economi gofal cymdeithasol?

Pa gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ac a fedr ymateb yn llawn i hawliau newydd gofalwyr dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014?

Thema 11 Plant

Adolygiad o ddeddfwriaeth

Pa ddeddfwriaeth, yn y DG a Chymru, sy’n ymdrin â gwasanaethau plant?            

 

Diffiniad o Wasanaethau Plant

Beth yw’r diffiniad o ‘Wasanaethau Plant’ yng Nghymru?

A ydym yn gweithio gyda’r cysyniad traddodiadol neu â’r cysyniad ehangach a awgrymir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014?

Pa gefnogaeth gymdeithasol sydd yn rhan o hyn yn ychwanegol at ddarpariaeth Iechyd a sut maent yn cydweithio?

Pa orgyffwrdd sydd yna rhwng darpariaeth cefnogaeth gymdeithasol a darpariaeth Addysg? Beth yw’r cymhlethdodau?

Pa gyfrifoldeb sydd ar ofal cymdeithasol dros wasanaethau llesiant megis gwasanaethau ieuenctid (hyd at 18), darpariaeth chwarae, etc., a faint o gyfrifoldeb ddylai fod ganddo?

Pa rôl mae cefnogaeth teulu cyfan – neu gefnogaeth a roddir i rieni /gofalwyr o oedolion neu frodyr a chwiorydd– yn chwarae yn narparu pecyn gofal cymdeithasol i blant?

Pa ddarpariaeth sydd i blant â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru?

A oes darpariaeth ddigonol ar gyfer plant mewn ysbytai ac mewn wardiau arbenigol?

 

Trydydd sector

Pa rôl mae’r trydydd sector yn chwarae mewn darpariaeth gofal cymdeithasol i blant yng Nghymru a pha rôl ddylai fod ganddo?

Faint o ddarpariaeth y trydydd sector sy’n hanfodol neu yn cyflwyno gwasanaeth statudol?

Faint o hyn y gellid ei ystyried yn ddarpariaeth ataliol/llesiant? Os felly, pwy ddylai dalu am y gweithgareddau hyn?

Beth  yw cyfanswm cost gwasanaethau trydydd sector sy’n cyfrannu at ddarpariaeth gofal cymdeithasol i blant?

Gwasanaethau ataliol

Pa fath o wasanaethau y gellid eu galw yn ataliol ac sy’n cael eu darparu gan wasanaethau plant?

Pa gyfran o waith gwasanaethau cymdeithasol statudol sy’n ataliol?

Beth yw lefel y gweithio cydweithredol gydag addysg, tai, gwasanaethau ieuenctid, y trydydd sector?

Beth yw lefel y cyfeirio at waith ataliol gan asiantaethau allanol?

 

Trosi

 

Pa mor dda mae gwasanaethau yn ymdopi â’r trosi i wasanaethau oedolion?

Faint o ran mae gwasanaethau ataliol yn chwarae a faint ddylent chwarae yn narparu gwasanaethau plant?

Beth yw lefel y cydweithio gydag addysg, tai, gwasanaethau ieuenctid, y trydydd sector?

Beth sydd ar gael ar hyn o bryd mewn gwasanaethau cymdeithasol i ddelio â throsi o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion?

A yw agwedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant at ‘bobl o bob oed’ yn gwella’r broses o drosi? 

Pa mor dda mae’n gweithio ar hyn o bryd? Beth yw’r problemau?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.