Gollwng Bil y Gymraeg yn "gyfle" i symud ymlaen tua'r miliwn

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad fod Llywodraeth Cymru wedi gollwng cynlluniau Bil y Gymraeg a chadw swydd Comisiynydd y Gymraeg, dywedodd Sian Gwenllian AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg,

“Rydw i’n croesawu fod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar y farn gyhoeddus ac ar ddadl Plaid Cymru o’r dechrau mai cam gwag fyddai cyflwyno cynigion Bil y Gymraeg.

“Dros y misoedd diwethaf, daeth yn amlwg o waith craffu trylwyr Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol dan gadeiryddiaeth Bethan Sayed AC fod cyfundrefn Mesur y Gymraeg 2011 yn cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg a hawliau ei siaradwyr. Yn wir, mae’r dystiolaeth yn glir a’r farn yn gyson mai gweithredu’r ddeddf iaith bresennol i’r eithaf ac adeiladu ar seiliau’r gyfundrefn sydd ei angen ar y pwynt yma.  

“Mae’n ymddangos bod angen i ni droi ein golygon ar newidiadau deddfwriaethol pellgyrhaeddol o ran y Gymraeg i’r maes addysg ac addysg cyfrwng Cymraeg. Mae cyfle newydd rŵan yn sgil gollwng y Bil i ymchwilio i bosibiliadau Deddf Addysg Gymraeg.

“Cefais gadarnhad gan y Gweinidog heddiw y bydd y gwaith o gyflwyno rhagor o safonau yn ail-ddechrau ac mae hynny i’w groesawu’n fawr. Er hynny, mae angen sicrwydd ac amserlen bendant ar gyfer y gwaith. Mae’r gwaith wedi bod ar stop ers dwy flynedd yn barod – felly Brexit neu beidio, ni all y gwaith o osod dyletswyddau Cymraeg – ym maes cwmnïau dwr ac ynni, bysiau a threnau, cymdeithasau tai a’r wladwriaeth les, ac ar gwmnïau telathrebu – aros yn rhagor. Hoffwn weld Adran Eluned Morgan yn manteisio ar arbenigedd swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a’u profiad o’r safonau i oresgyn unrhyw rwystrau posib.

“Gan symud ymlaen o’r bil, yr her fawr i’r Llywodraeth rŵan ydy hoelio sylw ar weithredu’r Strategaeth Miliwn o Siaradwyr. Wrth reswm, mae gweledigaeth uchelgeisiol o’r fath yn galw am arweiniad gwleidyddol cadarn gan lywodraeth a chyllideb briodol sy’n cyd-fynd a maint yr her. Mae hefyd angen strwythur addas fyddai’n caniatáu meithrin arbenigedd cynllunio ieithyddol a’r arweiniad strategol i yrru’r gwaith. Mae’r Blaid yn barod i chwarae rhan flaenllaw ac adeiladol yn y drafodaeth honno.” 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.