Bydd angen uwch-gynhadledd o arweinwyr y pleidiau pan fydd cytundeb Brexit yn methu, medd Adam Price

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi galw am “Uwch-Gynhadledd” o arweinwyr y pleidiau pan fydd Tŷ’r Cyffredin yn trechu Cytundeb Brexit y Prif Weinidog.

Dywedodd Mr Price yn dilyn methiant disgwyliedig polisi Brexit Llywodraeth San Steffan ddydd Mawrth, y dylai arweinwyr y pleidiau ac arweinyddion y gweinyddiaethau datganoledig gyfarfod i ymchwilio i ba ddewisiadau sydd ar y bwrdd.

Heb fwyafrif i gytundeb Brexit y Prif Weinidog a chynnig ‘diffyg hyder’ yn Llywodraeth San Steffan hefyd yn annhebyg o basio, rhaid ceisio “llwybrau newydd allan o’r argyfwng hwn”, meddai arweinydd y Blaid.

Nid bwriad y cyfarfod fyddai creu polisi Brexit, ond yn hytrach geisio consensws trawsbleidiol ar y camau nesaf, yn dilyn y disgwyl y caiff cytundeb y Prif Weinidog gael ei wrthod, a sicrhau yr ystyrir buddiannau pawb.

Nododd Mr Price fod y Prif Weinidog wedi dweud yn gynharach yr wythnos hon, yn ystod ei haraith agoriadol ar ddiwrnod cyntaf y pum diwrnod o ddadl ar bleidlais ystyrlon, fod “gwleidyddiaeth yn fater o wrando ar bobl o bob ochr”.

Cadarnhaodd hefyd ei gefnogaeth i ymestyn Erthygl 50 a Phleidlais y Bobl, gan ddweud mai dyma’r ffordd orau i dorri’r cyfwng, a galwodd ar San Steffan i gefnogi llais terfynol ar Brexit i bobl “nawr eu bod yn gwybod sut beth ydyw mewn gwirionedd.”

Ers dod yn arweinydd Plaid Cymru, cyfarfu Mr Price â Theresa May a Jeremy Corbyn, yn ogystal â Phrif Weinidogion Cymru a’r Alban i drafod ffordd ymlaen ar Brexit.

Wrth siarad am y cynigion, dywedodd Adam Price:

“Nid yw cytundeb Brexit trychinebus y Prif Weinidog hyd yn oed yn mynd i lwyddo heibio’r cam cyntaf. Mae’n debyg y bydd San Steffan yn ei wrthod ddydd Mawrth, fel y gwnaeth seneddau Cymru a’r Alban yn gynharach yr wythnos hon.

“Rhaid i ni yn awr gyfeirio ein sylw at yr hyn fydd yn digwydd nesaf. Mae agwedd gibddall Llywodraeth San Steffan trwy gydol proses Brexit wedi anwybyddu pryderon ein cenedl a llawer o bobl ledled y DG.

“Crëwyd Brexit gan raniadau yn y blaid geidwadol ac yn awr y mae rhaniadau mewn cymdeithas yn cael eu creu gan Brexit. Mae swyddi, cyflogau a chyfleoedd cenedlaethau’r dyfodol yn wynebu peryglon na welsom eu bath mewn gwleidyddiaeth yng nghyfnod heddwch, ac y mae Llywodraeth San Steffan yn parhau â pholisi sy’n cael ei gefnogi gan lai a llai o bobl.

“Pan fydd cytundeb Brexit y Prif Weinidog yn chwalu ddydd Mawrth, bydd angen i ni ddod o hyd i lwybrau newydd allan o’r argyfwng hwn. Heb fwyafrif i gytundeb y Prif Weinidog a phleidlais o ddiffyg hyder yn anhebyg o gael y gefnogaeth sydd ei angen am newid Llywodraeth San Steffan, mae angen i ni ymchwilio i’r holl ddewisiadau sydd ar y bwrdd.

“Mae angen Uwch-Gynhadledd o holl arweinwyr y pleidiau a phenaethiaid y llywodraethau datganoledig i archwilio’r camau nesaf hynny. Byddwn yn parhau i anghytuno ynghylch canlyniadau, ond fel y dywedodd y Prif Weinidog ei hun, mae ‘gwleidyddiaeth yn fater o wrando ar bobl o bob ochr”.

“Pleidlais y Bobl yw’r ffordd amlwg i dorri’r cyfwng hwn ac am hynny y bydd Plaid Cymru yn parhau i bwyso. Dyw hi ond yn iawn fod y bobl yn cael y llais terfynol am Brexit, nawr eu bod yn gwybod sut beth ydyw mewn gwirionedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.