Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi addo heddiw y byddai llywodraeth Plaid yn dod â “Lladrad Trên” San Steffan i ben trwy fuddsoddi mewn creu rhwydwaith reilffordd wirioneddol genedlaethol i Gymru.

Beirniadodd Adam Price y tanfuddsoddi cronig Llywodraeth y DU yn rhwydwaith rheilffyrdd Cymru, gan nodi anghyfiawnder trethdalwyr Cymru sy'n sail i'r bil ar gyfer prosiectau yn Lloegr yn unig fel HS2.

Amlinellodd arweinydd y Blaid sut y byddai rhwydwaith rheilffyrdd genedlaethol yn cysylltu poblogaethau mawr fel Bangor a Chaerfyrddin ar hyd arfordir y gorllewin, yn ogystal â sicrhau prif linellau yn y gogledd a'r de, ac ar draws canolbarth Cymru.

Gan ddefnyddio llinellau presennol, newydd ac wedi'u hadfer, bydd llywodraeth Plaid Cymru hefyd yn cyflwyno CrossRail y Cymoedd, gan gysylltu Treherbert yn y Rhondda â Phont-y-pŵl, trwy Pontypridd, Nelson, Ystrad Mynach, Hengoed, y Coed Duon, Newbridge a Chrymlyn.

Dywedodd Adam Price:

“Nid oes rhwydwaith reilffordd gynhwysfawr yn cysylltu gwahanol rannau Cymru â theithiau gogledd-de yn gorfod cael eu gwneud trwy Loegr.

"Er bod rheolaeth y brif fasnachfraint reilffordd wedi bod yn nwylo llywodraeth Cymru, mae’r traciau a’r isadeiledd yn parhau i fod yn fater i San Steffan sy’n gweld Network Rail yn gwneud penderfyniadau ar sail Cymru a Lloegr.

“O ganlyniad, mae trethdalwyr Cymru yn troedio’r bil ar gyfer prosiectau costus fel HS2 sydd nid yn unig i fod i gael eu hadeiladu’n gyfan gwbl yn Lloegr ond hefyd yn niweidiol i economi Cymru fel y dengys ymchwil. 

“Cyhyd â bod gan San Steffan rywfaint o reolaeth dros bolisi rheilffyrdd, bydd Lladrad Trên Cymru yn parhau.

“Dyma pam y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ceisio datganoli llawn, gyda chyllid digonol, ar gyfer yr holl wasanaethau rheilffordd yng Nghymru.

“Unwaith y cyflawnir hyn, byddwn yn rhoi tasg i Drafnidiaeth Cymru i greu rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol ar gyfer Cymru gyfan, gan gysylltu’r gogledd â’r de a galluogi traffig rheilffyrdd rhwng y prif ganolfannau poblogaeth.

“Byddai hyn yn cynnwys prif linellau yn y gogledd a’r de, llinell ganolog yng Nghymru sy’n cysylltu Abertawe, Llanelli a’r Amwythig, llinell y Cambrian yn cysylltu Aberystwyth â’r Amwythig, a llinell Arfordir y Gorllewin newydd, yn cysylltu Caerfyrddin â Bangor ac ymlaen i Amlwch.

“Bydd CrossRail y Cymoedd yn rhoi hwb enfawr i ddatblygiad busnes, adfywio trefol a thai yn ogystal â thrafnidiaeth - gan fod o fudd uniongyrchol i boblogaeth o fwy na 250,000 o bobl.

“Byddem hefyd yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer metros ar gyfer y de-ddwyrain, y gogledd-ddwyrain, Bae Abertawe a Chymoedd y Gorllewin.

“Bydd y rhwydwaith hwn yn cefnogi datblygiad sy'n canolbwyntio ar dramwy ar hyd ei lwybr fel y gall datblygu economaidd ffynnu yn y ffordd fwyaf cynaliadwy a chyfrifol parthedr hinsawdd.

“Mae hyn i gyd yn rhan o’n gweledigaeth ar gyfer Cymru annibynnol, yn rhydd o gyfyngiadau San Steffan ac yn gallu cysylltu ein cymunedau er budd ein holl bobl.”