Plaid Cymru yn rhybuddio na ddylid gwanhau rheoliadau diogelwch tân yng Nghymru

00_Bethan_Jenkins_AC.JPG

Bethan Jenkins yn ceisio eglurder am newidiadau mewn rheoliadau adeiladu

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau a Thai, Bethan Jenkins, wedi rhybuddio na ddylai Llywodraeth Lafur Cymru wanhau rheoliadau diogelwch tân.
Tynnodd sylw at y ffaith fod ymgynghoriad diweddar gan y Llywodraeth Lafur fel petai’n caniatáu gwanhau rhai rheoliadau.
Dywedodd AC Plaid Cymru fod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gynigion i gyfoesi Dogfennau Rheoliadau Adeiladu Cymeradwy - sydd i fod i adrodd yn ôl yn fuan - yn niwlog ynghylch a fyddai’r llywodraeth yn gwanhau rheoliadau ar ddeunyddiau leinio mewnol i atal tân rhag lledu.
Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau a Thai, Bethan Jenkins AC:
“Mae’r trychineb a ddigwyddodd yn Nhŵr Grenfell yn ein hatgoffa oll fod angen i ni fod yn rhagweithiol ar faterion yn ymwneud â rheoliadau tân, ac ni ddylem adweithio’n unig ar faterion diogelwch. Mae’n bwysig ein bod ar flaen yr agenda gwleidyddol yn hyn o beth.
“Mae Llywodraeth Lafur Cymru ar hyn o bryd yn adolygu rheoliadau diogelwch tân ar gyfer eiddo annomestig, ac nid yw’n glir a ydynt am wanhau rhai elfennau o reoliadau tân. Yn eu hymgynghoriad, nododd Llywodraeth Cymru y byddai rhai o’u cynigion yn arwain at ostwng costau i ddatblygwyr a gwneuthurwyr - rwyf eisiau i’r llywodraeth roi sicrwydd nad yw gostyngiad mewn costau yn golygu gostyngiad mewn diogelwch. Dylem fod yn ofalus iawn, yn sgil Grenfell, rhag cael ein harwain gan dorri costau.
“Mae’r ymgynghoriad hefyd yn pwysleisio arbedion ynni a charbon. Bu’n hysbys ers tro fod rhai mathau o oleuadau yn fwy tebygol o achosi tân, ond eto yn fwy ynni-effeithlon, a chadarnhawyd heddiw mai tân trydanol oedd achos trychineb Tŵr Grenfell. Mae angen i’r Ysgrifennydd Cabinet roi sicrwydd i ni fod diogelwch tân yn dal yn brif flaenoriaeth, ac na chaiff ei beryglu.
“Mae’n bwysig fod yr ymholiadau yng Nghymru yn cynnwys y bobl iawn. Er fy mod yn falch fod yr Ysgrifennydd Cabinet wedi sefydlu grŵp tasg i edrych i mewn i’r mater hwn, ni ddylai fod yn siop siarad. Mae angen i’r prif swyddog tân gymryd rhan weithredol ynddo. Rwyf yn falch hefyd fod y pwyllgor cymunedau yn cynnal ymchwiliad byr i’r mater hwn, ond mae’n hanfodol ei fod yn ymgynghori â thenantiaid i glywed eu pryderon.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.