Gwleidyddion Plaid Cymru yn uno i bwyso am adfer y cyswllt rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin

Jonathan_Edwards__Adam_Price__Elin_Jones_a_Ben_Lake.jpg

ACau and ASau Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn galw ar i Lywodraethau Cymru a’r DG weithredu ar adroddiad am reilffyrdd.

Yn dilyn cyhoeddi’r Astudiaeth Dichonoldeb Technegol hir-ddisgwyliedig a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae gwleidyddion lleol wedi galw ar Lywodraethau Cymru a’r DG i weithio gyda’i gilydd i roi blaenoriaeth i adfer y cyswllt rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Mae’r adroddiad wedi cyhoeddi llwybr a chostio ar gyfer y cynllun yn ogystal ag amlinelliad o’r heriau amgylcheddol ac economaidd sydd i’w goresgyn, gan gynnwys cost o £775 miliwn.

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Ceredigion a Sir Gâr yn optimistaidd y bydd modd cwrdd â’r gost, cyhyd ag y bydd Llywodraeth y DG a Chymru yn gweithio gyda’i gilydd yn gadarnhaol.

Meddai Elin Jones AC:

“Adroddiad Mott Macdonald yw’r newid mawr sydd ei angen yn yr ymgyrch i adfer y Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin. Rwyf wëid byw ochr yn ochr â’r coridor rheilffordd hwn trwy f’oes, bron,  welais i erioed drên. Am y tro cyntaf, gallaf weld llygedyn o oleuni ar ddiwedd y  twnnel o ran gwireddu’r prosiect hwn. Mae bellach wedi ei gostio, y mae’n dechnegol ddichonadwy a dim ond mater o flaenoriaethu hyn yn wleidyddol gan Lywodraethau Cymru a’r DG.”

Meddai Ben Lake AS:

“Mae’r adroddiad hwn wedi amlygu llawer o’r cyfyngiadau amgylcheddol a logistaidd sydd yn wynebu prosiect o’r maint hwn. Ond rwy’n falch nad yw’r adroddiad wedi dangos y golau coch i’r prosiect. Rwy’n gobeithio y bydd cymunedau ar hyd y llwybr yn awr yn dod at ei gilydd i ystyried oblygiadau’r adroddiad ac i roi pwysau ar y Llywodraethau i fwrw ymlaen â’r prosiect at y cyfnod nesaf. Byddaf yn ceisio cyfarfod brys gyda Gweinidog Rheilffyrdd y DG i drafod yr adroddiad.”

trawslinksquad.jpg

Meddai AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Mae cost y prosiect hwn yn edrych yn sylweddol ar yr olwg gyntaf, ond fel y gwelsom y penwythnos hwn, byddai’r cynllun yn bitw o gymharu â’r £100biliwn y bwriedir ei wario ar reilffordd HS2 i Loegr yn unig. Buom ni ym Mhlaid Cymru yn ymgyrchu am ein cyfran deg o fuddsoddi mewn rheilffyrdd, sydd wedi gweld Cymru ar ei cholled o ryw £5biliwn. Gallai hyn dalu am lwyth o brosiectau seilwaith gan gynnwys lein reilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth."

Meddai AC, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac arweinydd Plaid Cymru, Adam Price :

“Yr oedd y penderfyniad i gynnal yr Astudiaeth Dichonoldeb Technegol yn ganlyniad i drafodaethau cyllideb Plaid Cymru gyda  Llywodraeth Cymru, ac yr wyf yn croesawu ei asesiad optimistaidd a manwl o’r dasg sydd o’n blaenau. Mae’n gyfle i greu coridor rheilffordd cenedlaethol gan gychwyn gyda Chaerfyrddin i Aberystwyth. Mae hwn yn syniad cyffrous a llawn dychymyg a fydd yn newid ffurf ein cenedl. Os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif am ddatblygu pob rhan o Gymru, yna dyma’r cyfle i brofi hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.