Gwnewch ddweud celwydd mewn gwleidyddiaeth yn anghyfreithlon, Adam Price

Adam_conference.jpg

Arweinydd y Blaid yn cynnig drafft o ddeddf i adfer ffydd mewn gwleidyddiaeth

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, heddiw wedi cyhoeddi cyfraith ddrafft newydd a fyddai’n gwneud dweud celwydd gan wleidyddion yn drosedd.

Enw’r ddeddf fyddai’r Mesur Cynrychiolwyr Etholedig (Gwahardd Twyll), a byddai’r ddeddfwriaeth yn gweld gwleidyddion etholedig yn seneddau Ewrop, San Steffan a’r gweinyddiaethau datganoledig yn wynebu cyhuddiadau troseddol petaent yn fwriadol yn camarwain y cyhoedd.

Dywedodd Plaid Cymru y buasent yn ceisio cyflwyno ffurf ar y gyfraith yn y Senedd nesaf.

Gan dynnu sylw at y diffyg ymddiriedaeth yn arweinyddion y pleidiau Llafur a Thorïaidd, dywedodd Mr Price y byddai hyn yn fodd o adfer ffydd mewn oes o “newyddion ffug, barn ffug a ffigyrau ffug”. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith fod y Ddeddf Disgrifiadau Masnach, a basiwyd ym 1968, wedi ei sefydlu dros 50 mlynedd yn ôl i atal cwmnïau rhag camarwain defnyddwyr.

Mae’r ddeddfwriaeth arfaethedig yn gyfoesiad o’r Mesur Aelod Preifat a gyflwynwyd gan Mr Price yn 2007 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Dywedodd Adam Price:

“Mae pobl wedi colli ffydd yn ein gwleidyddiaeth, a’n dyletswydd ni yw ei adfer cyn iddi fod yn rhy hwyr. Mae’n drist fod pethau wedi dod i  hyn, ond os oes arnom angen cyfraith i atal gwleidyddion rhag dweud celwydd, yna dyna ddylem ei gael.

“Cynigiais gyfraith ddrafft debyg dros ddeng mlynedd yn ôl, pan oedd y celwyddau a arweiniodd at ryfel erchyll Irac yn dod i’r wyneb. Mae ein gwleidyddiaeth unwaith eto yn wynebu argyfwng hyder, diolch i’r newyddion ffug, y farn ffug a’r ffigyrau ffug sydd wedi eu pedlera, yn enwedig gan ddwy brif blaid San Steffan.

“Dros hanner canrif yn ôl, fe’i gwnaethom yn anghyfreithlon i gwmnïau ddweud anwiredd wrthym gyda’r Ddeddf Disgrifiadau Masnach. Ysywaeth, mae’n edrych fel petai arnom yn awr angen cymhwyso’r un egwyddor i wleidyddion.

“Gonestrwydd yw’r peth pwysicaf mewn gwleidyddiaeth. Rhaid i ni ei amddiffyn, cyn i ni fynd yn fethdalwyr moesol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.