Gwnewch yr ysbyty sydd dan fygythiad yn “ganolfan ymchwil gofal brys” i amddiffyn ei ddyfodol medd AC y Rhondda Leanne Wood

Mae Leanne Wood yr Aelod Cynulliad dros y Rhondda wedi cynnig y gellid sefydlu Ysbyty Brenhinol Morgannwg fel ‘Canolfan Ymchwil Gofal Brys’ i ddiogelu ei ddyfodol.

 

Dywedodd Leanne Wood AC Plaid Cymru y byddai’r cynigion yn gwrthweithio’r canfyddiadau negyddol ynghylch Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant ar ôl bod dan fygythiad dros y chwe blynedd diwethaf o golli gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol. 

Dywedodd Ms Wood y gallai’r cynlluniau cadarnhaol gan Blaid Cymru yn gwneud yr ysbyty yn fwy deniadol i feddygon ymgynghorol fyddai’n chwilio am adeiladu profiad yn yr hyn sydd yn adran frys brysuraf Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Yn ystod cyfarfod briffio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i ASau ac ACau lleol, ac arweinwyr cyngor yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd penaethiaid iechyd yr atebion oedd ganddynt hwy i brinder cronig o ymgynghorwyr meddygaeth frys ar draws eu hysbytai dosbarth cyffredinol.

Un o’r atebion yw cyflwyno uned mân anafiadau uwch yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg fyddai’n gwneud i ffwrdd yn llwyr â gwasanaethau meddygon ymgynghorol. Dewis arall fyddai cyfyngu  gwasanaethau meddygon ymgynghorol i’r dydd yn unig, gyda nyrsys yn goruchwylio trwy’r nos.                                                                                                                          

Yr oedd Ms Wood yn siarad cyn cyfarfod y Bwrdd Iechyd yn Abercynon y bore hwn i drafod y cynlluniau. Mae Plaid Cymru hefyd wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus ddydd Llun yr wythnos nesaf i gasglu barn ynghylch sut y gallai cymunedau yn y Rhondda ymateb orau i’r cynlluniau.

Dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood

“Mae penaethiaid iechyd yng Nghwm Taf yn argymell dau ddewis ar gyfer gwasanaethau brys yn y dyfodol fyddai’n gweld Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn colli gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol brys naill ai yn gyfan gwbl neu yn rhannol.

“Mae Plaid Cymru yn cynnig dewis arall yn lle’r ddau ddewis hwn – gwneud Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn fwy deniadol i ymgynghorwyr sydd am fagu profiad a dal ati i ddysgu trwy gydol eu gyrfa.

“Yn ein cynllun yn 2014 i recriwtio 1,000 o feddygon yn ychwanegol i Gymru, roeddem yn cynnig gwneud Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn ganolfan ymchwil i drin cyflyrau resbiradol oherwydd y lefelau uchel o gyflyrau felly yn y cymunedau hyn.

 “Byddai creu canolfan ragoriaeth - sefydliad academaidd wedi ei deilwrio i’r datblygiadau diweddaraf mewn meddygaeth frys - yn gam cadarnhaol ymlaen y byddai modd i ni ei gymryd i sicrhau bod yr ysbyty yn denu ac yn cadw arbenigedd meddygol. Byddai’r math hwn o bolisi yn cyflwyno newid amgylchedd sydd ei angen yn fawr yn adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg, sydd wedi dirywio dros y blynyddoedd diwethaf, oherwydd y bygythiad hwn o israddio. Gan fod ein hadran frys wedi bod dan fygythiad o golli gwasanaethau dros y chwe blynedd diwethaf, prin ei fod yn syndod nad yw llawer o feddygon ymgynghorol eisiau gweithio yno.

“Petai’r Llywodraeth Lafur wedi mabwysiadu ein cynllun chwe blynedd yn ôl i hyfforddi 1,000 o feddygon yn ychwanegol, ni fuasem mewn sefyllfa mor anodd nawr. Yn hytrach, wfftio’r cynlluniau a wnaethant a dewis canoli gwasanaethau yn lle hynny.

“Mae’r broblem gyda recriwtio meddygon ymgynghorol yn mynd yn ôl ymhellach na 2014. Llafur fu’n rheoli’r GIG yng Nghymru ers 1999 felly ni allant osgoi eu cyfrifoldeb a’u diffyg gweithredu yn hyn o beth.”

Ychwanegodd Leanne Wood AC: “Ers i’r newyddion erchyll hwn ymddangos yr wythnos ddiwethaf, mae llawer o bobl wedi dod i gysylltiad i fynegi eu dicter, rhwystredigaeth a’u hofnau am ddyfodol darpariaeth ysbytai yn y Rhondda a thu hwnt. Fel rhywun sy’n byw yn y Rhondda, rwy’n rhannu’r pryderon hynny.

“Fe wnawn ni ym Mhlaid Cymru bopeth yn ein gallu i sicrhau’r gwasanaethau hanfodol hyn mor agos i gymunedau’r Rhondda ag sydd modd. Allwn ni ddim caniatáu i anallu a diffyg gweithredu’r Llywodraeth Lafur o ran hyfforddi a recriwtio digon o feddygon ymgynghorol i wasanaethu ein GIG wneud i bobl deimlo yn rhy bell i ffwrdd oddi wrth wasanaethau hanfodol pan fyddant eu hangen.

“Mae croeso i bawb ddod i gyfarfod agored Plaid Cymru yn y Porth ddydd Llun nesaf (Chwefror 3) i leisio eu barn a chynnig dewisiadau eraill fydd yn diogelu adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.