Dysgu gydol oes

I greu maes gwastad mewn buddsoddi addysgol, rhaid i ni ymrwymo i fuddsoddi mewn dysgu gydol oes, yn hytrach na chynnig dim ond geiriau teg. Rhaid i ni ddechrau trwy greu Lwfans Dysgu Gydol Oes, fyddai’n gymysgedd o grantiau, benthyciadau, a hawl i ddarpariaeth am ddim.

Buasem yn cynnig grant o £5,000 i Gyfrif Dysgu Personol pob unigolyn dros 25 oed i hyfforddi neu ail-hyfforddi, gyda benthyciadau ychwanegol i dalu am gyrsiau drutach a chostau cynnal i’r sawl sydd am ddilyn cyrsiau llawn-amser (wedi eu had-dalu yn yr un modd â benthyciadau myfyrwyr). Byddant ar gael i unrhyw un waeth pa arian blaenorol a dderbyniwyd ganddynt. I ddechrau, buasem yn treialu hyn gyda’r sawl a gollodd eu swyddi yn ddiweddar.

Bydd benthyciadau dysgu a chynnal ar Lefelau 4, 5 a 6, gan gynnwys ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, ar gael i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, a byddant ar gael am addysg bellach ac uwch.

Buasem yn ymdrin â’r gostyngiad mewn astudio rhan-amser a myfyrwyr aeddfed dros y ddegawd ddiwethaf. Gall hyn gynnwys mwy o ddewisiadau dysgu cyfun a symud ymaith oddi wrth raddau baglor tair-blynedd llawn-amser at fwy o gymysgedd o gyrsiau rhan-amser, byrrach a mwy galwedigaethol; byddai ein cynnig gofal plant ar gael i’r sawl y mae cyfrifoldebau gofal yn rhwystr enbyd i ddysgu.

Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar: darllen mwy