Heledd Fychan

Ymgeisydd etholaeth Pontypridd a rhanbarth Canol De Cymru (rhif 2)

Heledd Fychan - PontypriddHeledd Fychan - Canol De Cymru (2)

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Rwy’n 40 oed, ac yn byw ym Mhontypridd gyda’m gŵr a’n mab 7 mlwydd oed.

O Sir Fôn yr wyf yn wreiddiol; astudiais yng Ngholeg y Drindod, Dulyn cyn symud i Lundain i weithio i Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan.

Ers 2009, rwyf wedi gweithio i fudiad diwylliannol yng Nghymru ac wedi hynny cefais fy ethol i Fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd. Ym Mai 2017, cefais f’ethol i gynrychioli Ward Tref Pontypridd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Tref Pontypridd.

Rwy’n llawn gofal am ddyfodol fy nghymuned, a dyfodol Cymru. Rwyf wedi ymgyrchu ochr yn ochr ag eraill i frwydro dros ddyfodol gwasanaethau hanfodol, gan gynnwys yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Rwyf hefyd wedi arwain yr ymgyrch am ymchwiliad annibynnol i lifogydd 2020 ac yr wyf yn parhau i frwydro am gyfiawnder i’r rhai sydd wedi dioddef.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Yn fy marn i, mae tri phrif flaenoriaeth. Yn gyntaf, cefnogi cymunedau ledled Cymru i adfer o effaith COVID-19. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal ag addysg, a chefnogi busnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi colli incwm oherwydd y cyfyngiadau. Yn ail, rhaid i ni weithredu i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae gennym ddeng mlynedd i achub ein planed, ac y mae arnom angen Llywodraeth fydd yn rhoi blaenoriaeth i gamau gwirioneddol yn hytrach nag addewidion gwag. Yn drydydd, rhaid i ni sicrhau bod mwy o benderfyniadau am ddyfodol Cymru yn cael eu cymryd yng Nghymru. I mi, mae hyn yn golygu sicrhau ac ennill refferendwm ar annibyniaeth fel y gallwn reoli ein tynged ein hunain fel cenedl.

Beth wnewch chi dros Bontypridd / Canol De Cymru petaech yn cael eich ethol?

Os caf f’ethol, fe wnaf yn siŵr y bydd y pynciau sydd o bwys i bobl Pontypridd wrth galon gwneud penderfyniadau yn y Senedd. Byddaf yn brwydro am y gwasanaethau y mae arnom eu hangen ac yn eu haeddu, ac ymgyrchu yn erbyn unrhyw anghyfiawnder, rhwng COVID-19 a’r llifogydd, ac fe gymer flynyddoedd i ddod atom ein hunain. Bydd etholwyr yn gwybod fy mod i ar eu hochr, ac yno i’w cefnogi.