Canlyniadau triniaeth iechyd meddwl yn aneglur serch gwariant

HMJ.jpg

Mae canlyniadau gwasanaethau iechyd meddwl yn aneglur er fod 11% o holl gyllideb GIG Cymru yn cael ei gwario ar y gwasanaethau hynny, yn ôl adroddiad newydd gan Blaid Cymru.

Mae’r adroddiad, Meddwl am iechyd meddwl, yn cymharu gwasanaethau GIG Cymru gyda gwledydd eraill megis yr Iseldiroedd, Sweden, a mannau eraill yn yr Ynysoedd Prydeinig.

Canfu’r ymchwil ei fod yn amhosibl mesur llwyddiant gwariant yn y maes y tu hwnt i dystiolaeth anecdotaidd oherwydd y diffyg ymchwil cenedlaethol, er fod £750 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario ar wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith fod gan Gymru llai o welyau mewnglaf iechyd meddwl na gwledydd eraill, gweithlu arbenigol gymharol llai, a rhybudd o effaith y ‘canol coll’ ar ofal iechyd meddwl plant a’r glasoed.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Helen Mary Jones AC:

“Wrth i ni baratoi at ffurfio llywodraeth nesaf Cymru fis Mai 2021, mae Plaid Cymru’n cymryd iechyd meddwl o ddifri. Rydym yn cydnabod yr angen i wella canlyniadau i’r sawl sy’n defnyddio gwasanaethau yng Nghymru.

“Mae Cymru’n gwario symiau sylweddol o arian ar wasanaethau iechyd meddwl – tua £750 miliwn y flwyddyn. Mae hynny’n 11% o’r GIG a 5% o gyllideb gyfan Llywodraeth Cymru.

“Fodd bynnag, er fod gan Gymru wariant gymharol uchel ar iechyd meddwl, nid oes gennym unrhyw fesuriadau canlyniadau er mwyn profi llwyddiant, yn enwedig nawr fod mwy o ymwybyddiaeth am iechyd meddwl.

“Mewn gwirionedd, mae’r dystiolaeth anecdotaidd sydd gennym ni gan etholwyr, yn ogystal â nifer o adroddiadau gan gynnwys y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Iechyd yn y Senedd, yn awgrymu nad yw profiad pobl o wasanaethau iechyd meddwl mor dda ag y dylai fod.

“Mae’r adroddiad hwn yn codi cwestiynau difrifol am gapasiti GIG Cymru i ddelio â heriau pwysau ychwanegol ar wasanaethau iechyd meddwl ac i ddodi defnyddwyr gwasanaethau wrth graidd eu triniaeth nhw eu hunain.”

Darllenwch yr adroddiad yma

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.